16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 67)

MADDE 1 – 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Ara Dönem Finansal Raporlama”  Standardının;

a) 15B paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Finansal varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, müşteri ile yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar veya diğer varlıkların değerlerinde ortaya çıkan değer düşüklüklerinden kaynaklanan bir zararın finansal tablolara yansıtılması ve bu tür bir değer düşüklüğü zararının iptali,”

b) 16A paragrafının (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“(l) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ın 114-115’inci paragrafları uyarınca müşteriyle yapılan sözleşmelerden doğan hasılatın ayrıştırılması.”

c) 55 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“55. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 15B ve 16A paragraflarını değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.