16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 31)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 64)

MADDE 1 – 28/3/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri” Standardının;

a) 59 uncu paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Faiz, isim hakkı, ve temettü gelirleri, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm ya da TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca muhasebe kârına dâhil edilir; fakat vergilendirilebilir kâra (mali zarar) nakit esasına göre dâhil edilir ve”

b) 98C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98D ve 98E paragrafları eklenmiştir.

“98D. “-”

98E. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 59’uncu paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.