15 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30271

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ İNŞAAT TEKNİK

DEĞERLENDİRME VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU İKTİSADİ

İŞLETMESİ’NİN ULUSAL TEKNİK ONAY KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-01)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-26)

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cinnah Caddesi 73/6” ibaresi “Aziziye Mahallesi Kırkpınar Sokak No:17/11” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.