11 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30267

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görevlendirilecek Müdürün, deney hayvanları üzerinde deneysel araştırmasının bulunması ve bilimsel etik ihlali ile ilgili herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Deney hayvanları üzerinde deneysel çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcıları tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, deney hayvanları üzerinde deneysel çalışması olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam dokuz üyeden meydana gelir. Üyelik süresi üç yıldır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2012

28260