11 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30267

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2013 tarihli ve 28645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, Senato tarafından belirlenen kurum içi ve kurum dışı ders transferlerinde eşdeğerliğe ilişkin esas ve ilkeler çerçevesinde diğer üniversitelerde yaz okulunda/döneminde açılan dersleri de alabilirler. Ancak alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl diğer üniversiteye kayıttan önce ilgili yönetim kurulunca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi, 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Öğrenci, iki farklı yaz okulundan aynı anda Senato tarafından belirlenen kurum içi ve kurum dışı ders transferlerinde eşdeğerliğe ilişkin esas ve ilkeler çerçevesinde ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü kararı ile ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2013

28645

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2017

29991