11 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30267

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Bütünleme sınav sonuçları öğrencinin yarıyıl içi başarısı ile birlikte değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Harf notu karşılıklarına göre;

1) F1: Devamsızlık nedeniyle genel sınava ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız,

2) F2: Genel sınava veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

3) F3: Genel sınava veya bütünleme sınavına girdi, başarısız,

anlamına gelir.”

“(4) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, üç ders sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar.”

“(4) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.”

“(6) Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili yönetim kurulunca ÖİDB’ye bildirilir. Sadece üç ders sınav hakkını kullanan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2012

28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/11/2012

28469

2-

17/2/2013

28562

3-

12/5/2013

28645

4-

23/5/2013

28655

5-

24/9/2013

28775

6-

6/11/2013

28813

7-

9/3/2014

28936

8-

11/10/2014

29142

9-

10/8/2015

29441

10-

6/6/2016

29734

11-

12/12/2016

29916