10 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30266

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki zorunlu yabancı dil dersleri ile yabancı dil hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme hususlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

b) Seviye: Yabancı dil hazırlık sınıfı için A (en düşük) ve B (en yüksek) şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,

c) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

ç) Yabancı dil seviye tespit sınavı: Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına hangi seviyede başlayacaklarını belirlemek için öğretim yılı başında yapılan sınavı,

d) Yabancı dil yeterlik sınavı: Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmayacaklarını belirlemek için öğretim yılı başında, yarıyıl ve yılsonunda yapılan sınavı,

e) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

f) Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

g) Yüksekokul: Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı: Öğrencilerin alması gereken zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacaklarını belirlemek için öğretim yılı başında yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 4 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilerin eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilin temel kurallarını öğrenmelerini, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmelerini, yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 5 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan bir programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin bu derslerden muaf olup olmayacakları zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı ile tespit edilir. Bu sınav için mazeret sınavı yapılmaz.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 6 – (1) Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim programlarında yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur. Yabancı dil seviye tespit ve/veya yeterlik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere, bu programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(2) Aşağıdaki öğrenciler, talep etmeleri ve durumlarını zamanında belgelemeleri hâlinde, yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puan düzeyinde başarı sağlayanlar.

c) YÖK tarafından tanınan ve yabancı dil hazırlık eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre YÖK tarafından belirlenir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran ayından geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim

Eğitim-öğretimin işleyişi

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimin normal süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar dönemlerinden oluşur. A (alt seviye) ve B (üst seviye) olmak üzere iki farklı seviyede eğitim verilir ve her bir seviyenin normal süresi bir yarıyıldır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, yabancı dil seviye tespit sınavındaki başarı durumlarına göre A veya B seviyesine yerleştirilirler. Seviyelerde başarı notu; öğrencilerin kısa sınav, yarıyıl sonu sınavı ve performans notları dikkate alınarak hesaplanır. 70 ve üzeri puan alanlar bulundukları seviyede başarılı olurlar. A seviyesini başarı ile tamamlayanlar, yabancı dil hazırlık sınıfına B seviyesi ile devam ederler. Herhangi bir seviyede başarısız olanlar ilgili seviyeyi tekrar ederler.

(3) 6 ncı madde hükümlerine göre yabancı dil seviye tespit ve/veya yeterlik sınavında başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip B seviyesini başarı ile tamamlayanlar, girmeye hak kazandıkları öğretim programına devam ederler.

(4) Birinci yarıyılları sonunda A seviyesini başarı ile tamamlayan veya B seviyesinde olup derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu halde başarısız olan öğrenciler, ilgili yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilirler.

(5) İkinci yarıyılında yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine devam eden öğrencilerin, ilgili yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilmeleri için yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları gerekir.

(6) İkinci yarıyıl sonunda yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı oldukları veya YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip olduklarını belgeledikleri takdirde, girmeye hak kazandıkları öğretim programına devam edebilirler.

(7) İlave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştiren öğrenciler öğretim yılı başında, yarıyıl sonunda ve yılsonunda yapılan yeterlik sınavlarına doğrudan katılırlar.

(8) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

c) Üç yıl içinde kullanabilecekleri üç sınav hakkından yararlanabilirler. Bu öğrenciler yalnızca eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına alınırlar. Bir öğrencinin bu hakkı kullanabilmesi için yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Sınavda başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(10) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, aldıkları yabancı dil hazırlık eğitimi süresince, kabul edildikleri bölüm veya programdan ders alamazlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bulundukları seviye için ilgili yarıyılda öngörülen toplam ders saatinin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Devamsızlıkları toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler bulundukları seviyeyi başaramamış kabul edilirler.

(2) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için durumlarını belgelemek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi içindedir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 9 – (1) Öğrenciler sınav notlarına itirazlarını, sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Zamanında yapılan itirazlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Performans notuna, konuşma ve dinleme becerisine yönelik yapılan sınavlara ve/veya sınavların bu becerilere yönelik bölümlerine itiraz edilemez.

Mazeretler

MADDE 10 – (1) Öğrenciler; katılamadıkları sınav için mazeretli sayılma başvurularını sınavın yapıldığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne belgeleri ile birlikte yazılı olarak yaparlar. Zamanında yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Mazeretleri kabul edilerek kendilerine mazeret sınav hakkı verilen öğrenciler sınav haklarını Yönetim Kurulunun belirlediği gün, yer ve saatte kullanırlar.

(3) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara katılamazlar; katılsalar dahi bu sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

(4) Yabancı dil seviye tespit sınavı, yeterlik sınavı ve yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yatay ve dikey geçiş öğrencileri

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.