9 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30265

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.