9 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30265

YÖNETMELİK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşik görevleri,

c) Başkan: Toplu Konut İdaresi Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısını,

d) Birim: Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıklarını,

e) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

ı) İdare: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

j) Personel: Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personeli,

k) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanını,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılacak atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

o) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu,

1) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı, araştırmacı.

c) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Teknisyen, teknik ressam, programcı.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az 2 yıl İdarede çalışmış olmak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdarede ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, teknisyen, teknik ressam, programcı, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdarede veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, teknisyen, teknik ressam, programcı, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak.

c) Sivil savunma uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdarede şef, ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, teknisyen, teknik ressam, şoför, programcı kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak.

ç) Memur ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmak genel şartlarının yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Teknisyen ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) İdarece belgelenecek en az bir programlama dilini bildiğini transkript veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınacak programcılık sertifikası ile belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, İdarenin kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, İdarece uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınavlardan en az otuz gün önce personele kurumsal internet sitesinde duyurulur.

(3) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Sınav ilanında;

a) Atama yapılacak kadroların unvanı, sınıfı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları,

belirtilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(6) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(7) Yapılan başvurular, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 9 – (1) İdare, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırabilir. Bu durumda, yazılı sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokol ile belirlenir. Görevde yükselme yazılı sınavları İdare tarafından da yapılabilir. Bu durumda ise yazılı sınav, sınav kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelden, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav kurulu

MADDE 11 – (1) İdarece yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile birlikte birim yöneticisi veya Uzman düzeyinde üç üye olmak üzere başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye çağrılır.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazılı sınav konu başlıklarının duyuruda yer almasını sağlamak,

b) Sınavların yapılmasını ve sonuçların ilan edilmesini sağlamak,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 13 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yazılı sınavlarda, resen veya itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Ayrıca kurumun internet sitesinde ilan olunur.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Başarı sıralamasının belirlenmesini müteakip, İdarece ilgili personelden birim tercihleri alınabilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip 6 ay içerisinde başarı puanlarına göre atanır.

(2) İdarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olması durumunda, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadroya yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Sınavla ilgili belgeler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; dava konusu belgeler ise söz konusu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 18 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla İdarenin ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla sivil savunma uzmanı, araştırmacı veya bunlarla aynı düzeydeki ya da bunlardan daha alt düzeydeki diğer görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak İdare veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımak kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt düzeydeki unvanlara, atanılacak unvan için aranan şartları taşımak kaydıyla bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Engellilerin sınavı

MADDE 23 – (1) İdare, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) 4/1/2000 tarihli ve 23926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.