8 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30264

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosunda veya kadrosu dışında bulunan en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenciyle ilgili durum sınav jürisinin tutanağıyla enstitüye bildirilir. Danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla mazereti kabul edilen öğrenciler üç ay içerisinde aynı jüriyle tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içerisinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu program toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bir tezsiz yüksek lisans programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili dönemde açık bulunan bir dersin yerine başka bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversitenin başka bir enstitüsünde verilen ders alınamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ataması, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman olabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, en erken derslerini tamamladığı yarıyılı izleyen yarıyılda yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilirler. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

“(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum, sınav jürisinin tutanağıyla enstitüye bildirilir. Danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla mazereti kabul edilen öğrenciler, üç ay içerisinde aynı jüriyle tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içerisinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin öğrenimini tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ataması, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

“(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağıyla enstitüye bildirilir. Danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla mazereti kabul edilen öğrenciler, üç ay içerisinde aynı jüriyle tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içerisinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, enstitünün istediği belgeleri teslim etmek ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre programın onaylanmış adının yer aldığı bir sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı uyrukluların yüksek lisans veya doktora yapmak üzere adaylık başvurularında veya kabulünde uygulanacak usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrencilere, danışmanları tarafından yürütülmek üzere tez önerilerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren kredili derslerini tamamlaması halinde her bir öğretim üyesi için yüksek lisansta bir, doktorada bir olmak üzere uzmanlık alan dersi açılabilir. Disiplinler arası anabilim dallarında benzer şekilde birer uzmanlık alan dersi daha açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez bitirme sınavına kadar aralıksız devam eder. Kredisiz olan bu derslere öğrencilerin devam etmeleri zorunlu olup öğrencilerin başarı durumları öğrencilerin danışmanları tarafından en geç ilgili dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir. Doktora programlarında tez izleme sınavına girmeyen öğrencilerin uzmanlık alan dersi başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Üniversite kadrosuna atanıp, lisansüstü eğitimlerini başka bir yükseköğretim kurumunda sürdüren araştırma görevlilerinin Üniversitedeki lisansüstü programlara yatay geçiş başvurularında, 39 uncu maddenin 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında belirtilen koşullar aranmaz.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2017

29971