8 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30264

YÖNETMELİK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/1/2016 tarihli ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,”

“l) En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “en az” ibaresinden sonra gelmek üzere “son” ibaresi eklenmiştir.

“b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“1) Şef kadrosunda toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak,”

“1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak,”

“3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda başarılı olup, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/1/2016

29581