5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2017/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2017/33)

MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca/kamu iktisadi teşebbüslerince 1/9/2017 tarihine kadar asansörler için TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ihale şartnameleri ve bu şartnamelere göre imzalanan sözleşmeler kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2017

30096