4 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30260

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başarı notu; (a) bendinde belirlenen notlar esas alınarak, mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak (a) bendine göre hesaplanan yarıyıl/yıl sonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tabloya göre tespit edilen harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Trakya Üniversitesine bağlı Tunca Meslek Yüksekokulunda bağıl değerlendirme yöntemi uygulanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki  tablo ve esaslar uygulanır.

c) Bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

     100 Puan üzerinden değeri         Harfli notu           Katsayı

                    90-100                              AA                  4.00

                      80-89                              BA                  3.50

                      70-79                              BB                  3.00

                      65-69                              CB                  2.50

                      60-64                              CC                  2.00

                      50-59                              DD                  1.50

                      30-49                              FD                  1.00

                        0-29                              FF                   0.00”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az iki hafta önce Üniversitenin ilgili meslek yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Yapılan başvurular, Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulların ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasına kadar değerlendirilir ve Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Trakya Üniversitesine bağlı Arda Meslek Yüksekokulu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Havsa Meslek Yüksekokulu, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, Keşan Meslek Yüksekokulu, İpsala Meslek Yüksekokulu ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bu maddede belirtilen meslek yüksekokullarının tüm öğrencilerine uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.