4 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30260

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/2014 tarihli ve 28922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları da dahil olmak üzere tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile lisansüstü eğitim ve öğretim programları dahilinde düzenlenen sertifika programlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ö) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Akademik danışman: Ders, tez veya proje danışmanı ile tez veya proje konusu seçiminde öğrenciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,”

“p) Tez danışmanı: Tezini hazırlamasında öğrenciye nezaret etmek üzere atanan öğretim üyesini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akademik takvimin lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hususları, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan öneri üzerine Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için karara bağlanır ve Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına ilişkin koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik Kurulca daha yüksek bir ALES puanı aranmaması halinde, adayın başvurduğu programın puan türündeki ALES standart puanının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çıkarılan ve 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen standart puandan az olmaması gerekir.

b) Akademik Kurul, başvurularda daha yüksek bir ALES puanının aranmasına, tüm programlar için ortak veya her bir program için ayrı olmak üzere karar verebilir.

c) ALES puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavı veya benzeri diğer sınavlardan alınan puanlar kabul edilebilir. Hangi sınavın, hangi puanla kabul edileceği Akademik Kurul tarafından belirlenir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen asgari puan ile Akademik Kurul tarafından belirlenen asgari puanın farklı olduğu hallerde yüksek olanı uygulanır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili program direktörünün önerisi, enstitü kurulu kararı ve Akademik Kurulun onayı ile ilgili program için ALES puanı aranabilir.

(3) Dil yeterliği koşuluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kısmen veya tamamen yabancı dilde yürütülen lisansüstü programlarına başvuran adayların o yabancı dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında YÖK tarafından kabul gören yeterlik belgesi sunmaları veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını başarmaları gerekir.

b) Akademik Kurul Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için yabancı dil yeterlik belgesi sunma veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını başarma koşulu getirilebilir.

c) Türkçe yürütülen doktora programlarına başvuran adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Akademik Kurul tarafından belirlenen yabancı dil puanı almış olması gerekir.

ç) Akademik Kurul, belirli programlar için birden çok yabancı dilde yeterlik koşulunu getirebilir.

d) Kabul edilecek dil yeterlik belgeleri ile seviyeleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, Akademik Kurul tarafından belirlenir.

e) Yüksek lisans programlarına kabul için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliği aranan programlarda bu yeterliği karşılamayan adaylar başvurmaları halinde Üniversitenin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilirler.

f) Akademik Kurul, doktora programlarına başvuruda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen puanın üstünde İngilizce dil puanı koşulu getirdiği hallerde, anılan yönetmelikte öngörülen puan koşulunu karşılayan, ancak programa kabul için aranan puan koşulunu karşılamayan öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilip edilmeyeceğine de karar verir.

g) İngilizce dil hazırlık programına devam eden öğrencilere, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

“(5) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranan diğer koşullar şunlardır:

a) Başvuru sırasında adaylardan, başvuru formu ekinde lisans öğretimi sırasındaki not ortalaması, referans mektubu, neden yüksek lisans veya doktora yapmak istediğini belirten yazılı bir metin ve belli alanlardaki uluslararası standart sınavların sonuçları veya başarı değerlendirmesinde kullanılabilecek nitelikte başkaca belgeler istenebilir.

b) Lisansüstü programlara kabul için yazılı sınav ve/veya mülakat öngörülebilir. Sınav ve mülakat, Türkçe, İngilizce veya programa kabul için yeterlik aranan dilde yapılabilir. Ancak, doktora programlarına lisans derecesiyle başvuranların lisans not ortalaması, yüksek lisans derecesiyle başvuranların ise lisans ortalaması yanında yüksek lisans not ortalaması da değerlendirmeye alınır.

c) Kabul değerlendirmesinde ALES sınavı puanına, dikkate alınacaksa lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasına, öngörülmüşse yazılı giriş sınavına ve mülakata tanınacak ağırlıklar, doktora programlarına yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat sonucuna tanınacak ağırlıklar ayrıca belirlenmek üzere, Akademik Kurul tarafından karara bağlanır. ALES puanına tanınacak ağırlık Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülenden aşağı olamaz. Akademik Kurul tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça, lisans not ortalamasına, yüksek lisans not ortalamasına, yazılı giriş sınavına ve mülakata tanınacak ağırlık %10 olarak uygulanır.

ç) Akademik Kurul, öğrenci kabulünde, bu bentte öngörülen koşullardan hangilerinin aranacağına tüm yüksek lisans ve/veya doktora programları için ortak veya her bir program için ayrı olmak üzere karar verir.

d) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Enstitü müdürü başvuruları değerlendirmek ve öngörülmüşse mülakat ve/veya yazılı sınav yapmak üzere ilgili program direktörünü görevlendirebileceği gibi, biri program direktörü olmak üzere en az iki öğretim elemanından oluşan bir Değerlendirme Komisyonu da görevlendirilebilir.

ç) Başvurular adayların başvuru dosyaları, varsa sınav ve mülakat sonuçları, lisans ve/veya yüksek lisans notları, varsa bilimsel çalışmaları ve ALES, GMAT, GRE veya diğer değerleme puanları göz önünde tutularak karara bağlanır ve sonuçlar tüm belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrenciliğe kabul kararında, öğrencinin kaç yarıyıl için kabul edildiği belirlenir. Bu sürenin enstitü yönetim kurulu tarafından uzatılmaması halinde özel öğrencilik statüsü kendiliğinden sona erer. Ancak özel öğrencilik süresi her halde iki yarıyılı aşamaz.”

“(5) Lisansüstü derslerini izleyen özel öğrencilerin, derslerini izledikleri lisansüstü programlarından birinin öğrenci kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda; özel öğrenci iken başardıkları yüksek lisans derslerinden kayıt yaptırdıkları programla ilgili olanlardan aldıkları krediler, ilgili ders için lisansüstü öğrencilerinden aranan başarı notunun sağlanmış olması ve devam etmekte olduğu lisansüstü programının ders aşaması için öngörülen kredi sayısının %50’sini geçmemesi koşuluyla, program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için geçerli sayılabilir. Özel öğrenciliğe kabulü izleyen ikinci yarıyıldan sonra alınmış dersler ile özel öğrencilik statüsü sona erdiğinde alınmış dersler tanınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu programın direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman atanana kadar akademik danışmanlık görevi; program direktörü veya varsa yardımcısı tarafından yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ders programları lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlanması gereken tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. Ders programlarının asgari muhteviyatı Akademik Kurul tarafından belirlenir ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin programda yer alması zorunludur. Ders programları enstitü kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından karara bağlanır.”

“(4) Öğrenciler, devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar. Kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı ve ders ekleme-bırakma konusunda, lisans ve önlisans öğrencileri için geçerli olan ders kayıtları ve ders ekleme bırakma konusundaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(5) Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin yarıyıllık azami kredi yükü 45 AKTS kredisidir.”

“(6) Ders programında yer alan derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve bu dersleri verecek öğretim elemanları ilgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının ders kısmı, AKTS kredisi toplamı en az 42 olan en az yedi ders ile AKTS kredisi en az 1 olan bir seminer dersinden oluşur. Tezin AKTS kredisi en az 30 olarak belirlenir. Ancak ders ve tez kısmının toplam AKTS kredisi 120 altında olamaz. Program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya kredi yükü öngörülebilir.”

“(8) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa tez danışmanının, aksi halde program direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından sayısı ikiyi geçmemek koşuluyla ders alınmasına ve bu derslerin ve kredilerinin ders ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal öğrenim süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak ve kayıt olunan programa ilişkin derslerin alınabileceği ilk dönemden başlamak üzere dört yarıyıl, azami öğrenim süresi ise altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda ders programında yer alan kredili dersleri ile seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya GNO’su 2.80 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süresi içinde tez çalışmasını sunmayan, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Mezuniyet koşullarının tümünü karşılayan öğrenciler normal öğrenim süresinden önce mezun olabilir.

(5) Tez danışmanı olarak önerilecek öğretim üyelerinde aranacak nitelikler enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir. İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç birinci yarıyılı sonunda, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden birini öğrencinin tez danışmanı olarak enstitü yönetim kuruluna önerir; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasında Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri danışman olarak önerilebilir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı usulle ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir; ikinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir ve Üniversite dışından da görevlendirilebilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, program direktörünün, öğrencinin veya tez danışmanının başvurusu üzerine tez danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(6) İlgili program direktörü öğrencinin öğreniminin ikinci yarıyılı sonunda, öğrencinin tez danışmanıyla belirlediği tez konusunu enstitü yönetim kuruluna önerir. Öneri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya tez danışmanının başvurusu üzerine tez konusu aynı usulle değiştirilebilir.

(7) Öğrenci, öğreniminin üçüncü yarıyılının başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.

(8) Tez çalışmasına kayıt yaptırılması, tez danışmanının atanması veya tez konusunun belirlenmesi öğrencinin ders kısmını bitirdiği anlamına gelmez ve öğrenciye öğreniminin ders kısmını tamamlamadan tez sunma yolunda herhangi bir olanak sağlamaz.

(9) Tez çalışması, enstitü tarafından onaylanan konuda ve tez danışmanının yönlendirme ve denetimi altında sürdürülür.

(10) Öğrenci, programın tez kısmına başladıktan sonra da her yarıyıl kaydını istenen belgelerle birlikte yenilemek zorundadır.

(11) Ders programında yer alan kredili dersleri ile seminer dersini süresi içinde başarıyla tamamlamış, GNO’su 2.80 olan ve tezini 47 nci madde hükümlerine göre hazırlayan öğrenci, 47 nci maddede öngörülen esas ve usullerle tez sınavına girebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenci, tezini, tez danışmanından alacağı tezin savunulabilir olduğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirlenen tarihe kadar enstitüye teslim eder. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna dair yazıda tez jürisine ilişkin önerisini de belirtir. Tezin savunulabilir olduğuna dair tez danışmanından alınan yazının ve tezin enstitüye teslim edilmediği hallerde, hiçbir şekilde tez jürisi atanamaz. Tez, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak üzere belirlenen sayıda basılı nüsha ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopya halinde teslim edilir.

(2) Tezin teslim edildiği enstitü tarafından ilgili program direktörüne bildirilerek tez jürisine ilişkin önerisini yapması istenir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve ilgili program direktörüne bildirilir. Jüri üyelerine, atama kararıyla birlikte tezin bir nüshası ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu da teslim edilir.

(4) Tez danışmanı veya tez jürisi tarafından rapordaki verilere dayalı olarak gerçek bir intihalin tespiti halinde tez gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez sınavları; öğrencinin adı soyadı, programı, tez konusu ile sınav yeri, saati ve tarihi belirtilerek enstitü tarafından ilân edilir ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

“(9) Tez sınavı bitiminde öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav yerinden çıkarılır. Her bir jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve başarılı, başarısız veya düzeltme şeklinde oyunu açıklar. Tez jürisi, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Karar, jüri üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve tutanak tez danışmanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tutanakta kararın oy birliğiyle mi veya oy çokluğuyla mı olduğu belirtilir.”

“(12) Tez jürisi ret kararı verdiği hallerde çalışmanın proje olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunu da karara bağlar. Tezi reddedilen, ancak çalışmasının proje olarak kabul edilebileceğine karar verilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekler ile projenin enstitüye teslimine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla, yazılı talebi üzerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezi reddedilerek çalışmasının proje olarak da kabul edilemeyeceğine karar verilmiş veya tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü benzeri gereklerini yerine getirmemiş öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Tüm koşulları sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezinin öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç nüsha olmak üzere belirlenen sayıda nüshası ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, tez sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Diplomanın hazırlanması için istenecek belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin geçici mezuniyet belgesi ve diploması enstitü yönetim kurulunun mezuniyet onay kararı üzerine Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve öğrenciye teslim edilir. Diploma verilirken geçici mezuniyet belgesinin öğrenci tarafından iade edilmesi gerekir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının ders kısmı AKTS kredisi toplamı en az 60 olan en az on dersten oluşur. Dönem projesinin AKTS kredisi en az 15 olacak şekilde belirlenir. Ancak ders ve proje kısmının toplam AKTS kredisi 90’ın altında olamaz. Program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya kredi yükü öngörülebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak ve kayıt olunan programa ilişkin derslerin alınabileceği ilk dönemden başlamak üzere üç yarıyıldır. Programı bu süre içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci öncelikle programın ders kısmını tamamlamak zorundadır, ancak azami kredi yükünün izin verdiği hallerde dersler yanında dönem projesine de kayıt yaptırılabilir.

(3) Programın ders kısmının tamamlanması için öğrencinin aldığı derslerin tümünden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.80 olması gerekir.

(4) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç birinci yarıyılı sonunda, öğrencinin proje danışmanı olarak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini enstitüye önerir. Öneri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Proje çalışmasının niteliğinin birden fazla proje danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı usulle ikinci proje danışmanı atanır. İkinci proje danışmanı bir öğretim üyesi veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi olabilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya proje danışmanının başvurusu üzerine proje danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(5) Proje danışmanının atanması veya öğrencinin proje dersine kayıt yaptırması, ders kısmının bitirildiği anlamına gelmez.

(6) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç ikinci yarıyılı sonunda, öğrencinin proje danışmanının onayladığı proje konusunu enstitüye önerir; öneri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya proje danışmanının başvurusu üzerine, proje konusu aynı usulle değiştirilebilir. Proje çalışması, enstitü tarafından onaylanan konuda ve proje danışmanının yönlendirme ve denetimi altında sürdürülür.

(7) Öğrenci, kayıt yenileme koşullarını yerine getirerek kaydını her yarıyıl yenilemek zorundadır.

(8) Proje dersine kayıt, akademik danışmanın onayıyla yapılır.

(9) Öğrenci, proje dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın sonunda projesini teslim etmek zorundadır. Proje sunma zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin proje dersindeki durumu başarısız (F) olarak gösterilir.

(10) Projesini vermeyen, proje sunma zorunluluğunu yerine getirmeyen veya projesi başarısız olarak değerlendirilen öğrenci azami öğrenim süresini doldurmamışsa proje dersini tekrarlamak zorundadır, ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla proje konusunu değiştirebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrenci projesini veya nihai proje raporunu akademik takvimde belirlenen tarihe kadar proje danışmanına teslim eder.

(2) Proje veya nihai proje raporu proje danışmanı tarafından değerlendirilir, ancak ilgili program direktörünün veya proje danışmanının başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu değerlendirme komisyonu görevlendirebilir. Değerlendirme komisyonu proje danışmanı ile proje danışmanlığı yapabilecek nitelikteki en az bir üyeden oluşur, değerlendirme komisyonu görevlendirilmesi başvurularında proje danışmanı dışındaki üye veya üyeler de önerilir.

(3) Proje danışmanı veya değerlendirme komisyonu üç ay içinde projeyi başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirerek raporunu program direktörüne teslim eder. Not girişi bu değerlendirmeye göre program direktörü tarafından yapılır.

(4) İki kişilik değerlendirme komisyonlarında, üyelerin kanaatlerinin örtüşmemesi nedeniyle başarılı veya başarısız şeklinde karar alınamaması halinde, enstitü yönetim kurulu ilk toplantısında, değerlendirme komisyonunda görev alma koşullarını taşıyan ve değerlendirme komisyonu üyeleriyle aynı veya daha üst bir akademik unvana sahip üçüncü bir öğretim üyesini hakem olarak atar. Hakem, projeyi, varsa nihai proje raporunu ve değerlendirme raporunu inceleyerek kararını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye sunar. Değerlendirme komisyonu kararı, hakemin kararı yönünde alınmış olur.

(5) Proje değerlendirmesi için zorunlu proje sunumu program müfredatında öngörülebilir, program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından zorunlu kılınabilir veya değerlendirme komisyonu tarafından öğrenciden istenebilir. Bu hallerde, belirlenen tarihte proje sunumu yapılmazsa proje başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Proje veya nihai proje raporu nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin diploması, enstitü yönetim kurulunun mezuniyet onay kararı üzerine Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve öğrenciye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunması kısımlarından oluşur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci, beşinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programının ders ve kredi yükü aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 240 AKTS kredisidir ve bu program AKTS kredisi toplamı en az 60, ders sayısı ise en az yedi olan ders kısmı ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisi olarak düzenlenir.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 300 AKTS kredisidir ve bu program AKTS kredisi toplamı en az 120, ders sayısı ise en az on dört olan ders kısmı ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisi olarak düzenlenir.”

“(5) Lisans dersleri ile lisans veya yüksek lisans kredisinde dikkate alınmış dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.”

“(11) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa tez danışmanının, atanmamışsa program direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alınmasına ve bu derslerin ve kredilerinin ders ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verilebilir. Bu derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört olabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda genel not ortalaması 3.20’nin altında olan doktora öğrencisi, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Öğrencinin sınamalı durumu kayıt sayfasında gösterilir. Sınamalı öğrenciler yeterlik sınavına giremezler, tez önerisi yapamazlar ve tez kısmına başlayamazlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Doktora süreci ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Ders kısmının tamamlanması için alınmış tüm derslerden başarılı olunması ve genel not ortalamasının 3.20 olması gerekir. Ders kısmını tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde ders kısmını tamamlayamayan veya 3.20 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Programın ders kısmını başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

(4) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç ikinci yarıyılı sonunda, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden birini öğrencinin tez danışmanı olarak enstitü yönetim kuruluna önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir. Tez danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğretim üyelerinde aranacak nitelikler enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir, ancak başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olma koşulu her halde aranır. Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasında Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri de tez danışmanı olarak görevlendirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı usulle Üniversitenin veya başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri ikinci tez danışmanı olarak görevlendirilebilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, program direktörünün, öğrencinin veya tez danışmanının başvurusu üzerine tez danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(5) Doktora programını tamamlamanın azami süresi, dönem kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için azami on sekiz yarıyıldır. Tez çalışmasını bu süre içinde tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Azami süresi içinde ders kısmını veya tez çalışmasını tamamlamayan öğrencilerden doktora programına lisans derecesi ile başlamış olanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri üzerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşan doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için programın ders kısmının bu Yönetmelikte aranan koşullarla tamamlanmış ve bu maddede aranan yabancı dil koşulunun yerine getirilmiş olması gerekir.

(3) Doktora yeterlik sınavına kabul koşullarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavına kabul koşullarını bu süreler içinde yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler hariç olmak üzere; yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilerin, enstitü tarafından ilan edilen başvuru tarihlerinde, yazılı olarak enstitüye başvurmaları gerekir. Daha önce sunulmamışsa başvurulara yabancı dil yeterlik belgesinin aslı veya enstitü müdürü tarafından onaylanmış bir nüshası eklenir. Enstitü müdürü öğrencinin belgelerini inceleyerek yeterlik sınavına girme hakkı olup olmadığını tespit eder. Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler ile başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde ilan edilir ve ilgili program direktörlerine bildirilir. Doktora yeterlik sınavına kabul edilmeyenlere durumları yazılı olarak bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında yapılır. Programlara ilişkin yeterlik sınavı tarihi, saati ve yeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde ilan edilerek duyurulur. Bir yarıyılda sadece bir kez yeterlik sınavına girilebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavına kabul edilen, ancak sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırmış olması koşuluyla izleyen yarıyılda yeniden yeterlik sınavına girer. Bu sınava da girmeyen veya başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavları, sürekli görev yapan ve her doktora programı için ayrı oluşturulan beş kişilik bir doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi üyeleri, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından ilgili program direktörü tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir, sınav jürisi kurulmayan hallerde doktora yeterlik komitesi sınav jürisi olarak görev yapar. Sınav jürileri en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. İlgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu danışmanın oy hakkı olmadığına karar verebilir, bu halde sınav jürisi altı öğretim üyesiyle kurulur.

(8) Yazılı yeterlik sınavı; belirlenen tarih ve saatte, belirlenen yerde yapılır. Doktora yeterlik komitesi üyeleri veya oluşturulmuşsa sınav jürisi üyeleri ayrı ayrı veya ortaklaşa bir soru sorabilirler. Her bir üye notunu 100 üzerinden ve ayrı olarak verir. Sınava katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir.

(9) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır ve sözlü yeterlik sınavı, belirlenen tarih ve saatte, belirlenen yerde yapılır. Doktora yeterlik komitesi üyeleri veya oluşturulmuşsa sınav jürisi üyeleri öğrenciye ayrı ayrı veya birlikte soru sorabilirler. Her bir üye notunu başarılı veya başarısız olarak verir. Sınava katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Sözlü yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını değerlendirerek ilgili öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sınav sonucuna ilişkin yazılı tutanak ile sınav evrakını enstitüye iletilmek üzere yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili program direktörüne teslim eder.

b) Sınav jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders kısmını bu Yönetmelikte yer alan koşullarla tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Alınacak dersler ile kredi sayısı sınav jürisinin önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Doktora tez sınavına girilebilmesi için bu derslerin de başarılması ve genel not ortalamasının en az 3.20 olması gerekir.

(11) Yeterlik sınavının yapılmasına ilişkin diğer esaslar enstitü kurulu tarafından belirlenir ve bilgi için Akademik Kurula sunulur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi tez danışmanı ile ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Görevlendirilmişse ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Tez konusu ve başlığı ile tez önerisine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tez danışmanı ile öğrencinin; tez danışmanının görevlendirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde birlikte belirleyeceği tez konusu ve başlığı, ilgili program direktörü tarafından enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu ve başlığı aynı usulle değiştirilebilir.

b) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma tarihi öğrencinin başvurusu üzerine tez danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

c) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine karar verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde bu karar tarihinden başlamak üzere öğrenciye bir ay düzeltme süresi tanınır. Bu süre sonunda tez izleme komitesi yukarıda belirtilen şekilde toplanır ve kabul veya ret yönünde karar alır. Bu karar ilgili program direktörü tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman veya tez konusunun değiştirildiği hallerde yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

e) Tez izleme komitesi salt çoğunlukla karar alır.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin toplantı tarihine kadarki tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir veya yazılı tutanağa geçirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Raporun süresi içinde teslim edilmediği hallerde öğrenci doğrudan başarısız kabul edilir.

(4) Öğrenci, programın tez kısmına başladıktan sonra her yarıyıl kaydını istenen belgelerle birlikte yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemesi azami öğrenim sürelerini etkilemez.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Öğrenci, tezini, tez danışmanından alacağı tezin savunulabilir olduğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar enstitüye teslim eder. Tezin savunulabilir olduğuna dair yazı düzenlenebilmesi için tez çalışmasının tez izleme komitesince en az üç kere değerlendirilmiş olması gerekir. Tez, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak üzere belirlenen sayıda basılı nüsha ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopya halinde teslim edilir. Tezin, tez jürisi üyelerine dağıtımı enstitü tarafından yapılır. Tezin savunulabilir olduğuna dair tez danışmanından alınan yazının ve tezin enstitüye teslim edilmediği hallerde, hiçbir şekilde tez jürisi atanamaz.

(2) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Enstitü müdürü, ilgili program direktörüne tezin teslim edildiğini bildirerek, tez jürisinin tez izleme komitesi üyeleri dışındaki üyelerine ilişkin önerisini yapmasını ister. Tez jürisi, ilgili program direktörlüğünün önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. İlgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu danışmanın oy hakkı olmadığına karar verebilir, bu halde sınav jürisi altı öğretim üyesiyle kurulur. Görevlendirilmişse ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve ilgili program direktörlüğüne bildirilir. Jüri üyelerine, atama kararıyla birlikte tez nüshası ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu da teslim edilir.

(4) Tez danışmanı veya tez jürisi tarafından rapordaki verilere dayalı olarak gerçek bir intihalin tespiti halinde tez gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Tez danışmanı çalışmanın tez olarak savunulabilir olmadığı, ancak proje olarak değerlendirilebileceği kanısındaysa bu hususu öğrenciye ve ilgili program direktörüne bildirir. Tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekleri yerine getirmiş olması koşuluyla, bu bildirimden bir ay içinde çalışmasının proje olarak değerlendirilmesini enstitüden yazılı olarak talep ederek çalışmasını danışmanına proje olarak teslim eden öğrencinin çalışması proje olarak değerlendirilmek üzere işleme alınır ve tezsiz yüksek lisans programına ilişkin kurallar uygulanır. Bu başvuruyu süresi içinde yapmayan öğrenciye varsa kalan tez çalışması süresi kullandırılır, süresi kalmamışsa Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tez sınavı için toplanır.

(2) Tez danışmanı, tez danışmanının Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi olmadığı hallerde program direktörü, jüri üyeleriyle bağlantı kurarak tez sınavının tarihini, saatini ve yerini belirler ve belirlenen tarihten en az on gün önce enstitüye bildirir. Sınav tarihi, saati ve yerinde yapılacak her türlü değişiklik gecikmeksizin enstitü müdürünün onayına sunulur.

(3) Tez sınavı tarihinin belirlenmediği veya jürinin belirlenen tarihte toplanmadığı hallerde enstitü müdürü, sınav tarihini, saatini ve yerini re’sen belirleyebileceği gibi, gerekli hallerde yeni jüri atanmasını enstitü yönetim kurulundan isteyebilir.

(4) Sınav tarihi, saati ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine, öğrenciye ve program direktörüne duyurulur. Bu duyurunun yapılmadığı hallerde tez jürisi toplanamaz.

(5) Tez sınavları, Üniversitenin binalarında yapılır. Ancak, haklı nedenlerin bulunduğu hallerde enstitü müdürü, Üniversite binaları dışında sınav yapılmasına izin verebilir.

(6) Tez sınavları; öğrencinin adı soyadı, programı, tez konusu ile sınav yeri, saati ve tarihi belirtilerek enstitü tarafından ilân edilir ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Haklı mazereti olmaksızın tez sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazeret konusunda 44 üncü madde hükümleri uygulanır. Varsa öğrencinin haklı mazereti de dikkate alınarak bu maddede belirlenen usulle yeniden sınav tarihi, saati ve yeri belirlenir.

(8) Tez sınavı, öğrencinin tez çalışmasını sunması ve bunu izleyen soru-cevap ve eleştiri bölümünden oluşur.

(9) Tez sınavı bitiminde öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav yerinden çıkarılır ve her bir jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve başarılı, başarısız veya düzeltme şeklinde oyunu açıklar. Tez jürisi salt çoğunlukla karar verir. Başarısız bulunan tez hakkında ret, başarılı bulunan tez hakkında kabul, düzeltilmesi gerektiği kanısına varılan tez hakkında düzeltme kararı verilir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Karar, jüri üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve tutanak tez danışmanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tutanakta kararın oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı olduğu belirtilir.

(10) Oyunu başarısız veya düzeltme olarak kullanan jüri üyeleri, en geç sınav tarihini izleyen üç gün içinde teze ilişkin değerlendirmelerini yazılı olarak enstitüye sunarlar.

(11) Tez jürisi ret kararı verdiği hallerde çalışmanın proje olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunu da karara bağlar. Tezi reddedilen, ancak çalışmasının proje olarak kabul edilebileceğine karar verilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekler ile projenin enstitüye teslimine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla, yazılı talebi üzerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü benzeri gereklerini yerine getirmemiş öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Tez jürisi düzeltme kararı verdiği hallerde çalışmanın proje olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunu da karara bağlar. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye durum ayrıca enstitü tarafından bildirilir. Çalışmanın proje olarak kabul edilebileceğine karar verildiği hallerde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bildirimden itibaren bir ay içinde çalışmasının proje olarak değerlendirilmesini enstitüden yazılı olarak talep eden öğrenciye, tezsiz yüksek lisans için kredi yükü ve benzeri gerekler ile projenin enstitüye teslimine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Çalışmasının proje olarak değerlendirilmesini süresi içinde enstitüden yazılı olarak talep etmeyen öğrenci tez sınavından itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini 41 inci madde hükümlerine göre teslim etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. İkinci tez sınavı da bu maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca yapılır; ancak bu halde jüri sadece kabul veya ret kararı verebilir. Ret kararı halinde, on birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte aranan tüm koşulları sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezinin öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç nüsha olmak üzere belirlenen sayıda ciltli nüshası ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, tez sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Geçici mezuniyet belgesi verilmesi ve diplomanın hazırlanması için istenecek belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin mezuniyeti enstitü yönetim kurulunun kararıyla onaylanır. Mezuniyet kararı onaylanan öğrenciye Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından geçici mezuniyet belgesi verilir ve diploması hazırlanır. Diploma alınırken geçici mezuniyet belgesinin iade edilmesi gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu öğrencinin başvurusu üzerine tez nüshaları ile gerekli diğer belgelerin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti onaylanamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mazeret başvuruları enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Mazeret nedeniyle devamsızlık ve sınavlara katılmama hususunda, 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 51 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında ve diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından Üniversitenin lisansüstü programlarına geçişler ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla yapılabilir. Lisansüstü programlar arası yapılacak tüm geçişlerde öğrencinin aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

a) Kayıtlı olunan lisansüstü programa en az bir yarıyıl ders alınarak devam etmiş olmak.

b) Herhangi bir nedenle ilişik kesilmesi durumunda bulunulmamak.

c) Geçiş yapılacak programa ilişkin kabul koşullarını yerine getirmiş olmak.

ç) Geçiş başvurusunun geçiş yapılacak programın direktörü tarafından kabul edilmiş olmak.

(2) Doktora programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde Üniversitenin doktora programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az kırk iki olan en az yedi dersi geçiş yapacağı doktora programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olunan doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmişse öğrenim süresinin en fazla beşinci, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmişse öğrenim süresinin en fazla üçüncü yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu doktora programında yeterlik sınavına girmemiş veya girmişse başarılı olmak.

(3) Doktora programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az kırk iki olan en az yedi dersi geçiş yapacağı yüksek lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu doktora programında öğrenim süresinin en fazla üçüncü yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu doktora programında yeterlik sınavına girmemiş veya girmişse başarılı olmak.

(4) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az yirmi dört olan en az dört dersi geçiş yapacağı tezli yüksek lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla üçüncü yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Tezini sunmamış olmak.

(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az otuz olan en az beş dersi geçiş yapacağı tezsiz yüksek lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla ikinci yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenim süresi tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğrenim süresinde ders ve kredi eksiğini ve projesini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlayabilecek durumda olmak.

ç) Tezini sunmamış olmak.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az otuz olan en az beş dersi geçiş yapacağı tezsiz yüksek lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla ikinci yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenim süresi geçiş yapacağı tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğrenim süresinde ders ve kredi eksiğini ve projesini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlayabilecek durumda olmak.

ç) Bitirme projesini sunmamış olmak.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) AKTS kredisi toplamı en az yirmi olan en az dört dersi geçiş yapacağı tezli yüksek lisans programı için aranan başarı koşullarıyla tamamlamış olmak.

b) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim süresinin en fazla ikinci yarıyılını doldurmuş bulunmak.

c) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenim süresi geçiş yapacağı tezli yüksek lisans programının azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğrenim süresinde ders ve kredi eksiğini ve projesini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlayabilecek durumda olmak.

(8) Bu maddede öngörülen sürelerin hesaplanmasında bilimsel hazırlıkta geçen süreler dikkate alınmaz.

(9) Kayıtlı olunan programda başarılı durumda olan dersler ilgili program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla tanınarak muafiyet verilebilir. Ders tanıma ve muafiyete ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından karara bağlanır.

(10) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin diğer esaslar Akademik Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek sınav hakkı

EK MADDE 1 – (1) Proje dersi hariç olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki koşulları taşımaları halinde ek sınav hakkı verilir:

a) Programının tüm derslerini almış olup yüksek lisans programlarında GNO en az 2.80, doktora programlarında ise GNO en az 3.20 olan ve en fazla bir başarısız dersi bulunan öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir.

b) Programının tüm derslerini almış olup yüksek lisans programlarında GNO en az 2.80’in, doktora programlarında ise 3.20’nin altında olup yalnızca bir başarısız dersi bulunan öğrencilere, bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının yüksek lisans programları için 2.80, doktora programları için 3.20 veya üstüne yükselmesi koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir.

c) Programının tüm derslerini almış ve başarmış olan, ancak yüksek lisans programlarında GNO en az 2.80’in, doktora programlarında ise 3.20’nin altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını yüksek lisans programları için 2.80, doktora programları için 3.20 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla, kendi seçecekleri bir dersten ek bir sınav hakkı verilir.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ek sınavlarda en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını yüksek lisans programları için 2.80, doktora programları için 3.20 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler azami sürelerini doldurmamışlarsa ders tekrarına ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak ek sınavlarda mazeret kabul edilmez.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim süreleri, 20/4/2016 tarihini izleyen yarıyılda başlamak üzere hesaplanır.”

MADDE 32 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/2/2014

28922