3 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30259

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalını,

ç) Bilimsel hazırlık programı: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,

d) Bütünleşik doktora: Lisans programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayanların öğrenimlerinin yüksek lisans ve doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren programı,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçimi ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Dönem: Resmi tatil günleri ve sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayacak biçimde, başlangıç ve bitiş tarihlerinin Senato tarafından her akademik yılın başlamasından önce belirlendiği güz, bahar ve yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi saat: Bir dönem devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma saatinin 1/4’ü toplanarak hesaplanan değeri,

l) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

m) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen ve bu statüde kabul edilen öğrencileri,

o) Program: Bir anabilim dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim programını,

ö) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dallarının başvurusu, EK’nın önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK kararı ile yeni programlar açılabilir.

(2) Anabilim dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, her dönem öncesinde, anabilim dalları akademik kurullarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) EK’nın teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar yürütülebilir.

Lisansüstü program türleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(2) Enstitülerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her dönem hangi derslerin açılacağı, derse kaydolacak öğrenci sayıları ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EK kararı ile belirlenir.

(3) Enstitü anabilim dalı başkanı kendi anabilim dalı ile ilgili tüm lisansüstü programların açılmasından, uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

Lisansüstü program süreleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri başarıyla yerine getiren öğrencilerin mezuniyet sürelerine EYK karar verir.

(2) Bilimsel hazırlık programı hariç lisansüstü eğitimini bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, anabilim dalı başkanlığının teklifi, EK’nın onayı ve Senatonun gerekçeli kararıyla bir kısım dersler İngilizce veya YÖK tarafından onaylanan bir yabancı dilde verilebilir.

(2) Derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir. Ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

Akademik yıl

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden ve her dönem sınavlar dahil on altı haftadan oluşur. Yaz döneminin açılıp açılmayacağı ve akademik takvimi ayrıca belirlenir.

(2) Güz, bahar ve yaz dönemlerine ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine, EYK kararıyla düzenlenip yürütülür.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenlere, derse kayıt, devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla, bilimsel hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri de verilebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler, lisansüstü programda öngörülen derslerin yerine geçmez.

(4) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm derslerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü program sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler; bir sonraki dönemde ilgili lisansüstü programa başlamış oldukları kabul edilerek, programa yönelik derslerle birlikte, başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dahil edilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 11 – (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkanları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır. Yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği için ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı gerekir.

Uzaktan öğretim

MADDE 12 – (1) YÖK kararı üzerine, Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

İlan

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ile eğitim-öğretime başlama yeter sayısı, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Her dönemin başlamasından önce enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler, son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğrencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş kontenjanları da ayrıca belirtilir.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Sunulan belgelerdeki sınav puanlarının geçerlilik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte geçerlilik süresi dolmamış belge, kayıt tarihinde de geçerli sayılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır.

Öğrenci sayısı yetersizliği

MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran başarılı aday olmaması ya da daha önce açılmış olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, EYK kararıyla o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun olanlar için açılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puana sahip olmak.

(3) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir. Tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adaylardan en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olanlarda ALES aranmaz. Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES’ten alınan standart puan koşulu aranmaz.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 16 – (1) Doktora programları, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açılabilir.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

b) Adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmak,

c) Temel tıp bilimlerinde, doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olmak,

ç) Doktora programına başvuracak adaylar için YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak,

d) 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da eşdeğer lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak,

e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar için Senato tarafından aksine karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak.

(3) Temel tıp puanı, TUS ve DUS temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Yabancı uyruklu adayların anadili dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen başarı taban puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Yabancı uyruklu adayların, Türkçe düzeylerini belirlemek üzere, kendilerinin başvuracağı, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavına girmeleri gereklidir. Türkçe düzeyi A ve B olan öğrenciler lisansüstü eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan öğrenciler ise, TÖMER merkezlerinden yeterliliklerini belgeledikten sonra en fazla 1 yıl içinde lisansüstü eğitimlerine başlayabilirler.

Mülakat

MADDE 18 – (1) EYK yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen en az üç asil, iki yedek üyeli bir jüri oluşturur.

Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya temel tıp puanı, GANO ve mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek adayların genel başarı notları hesaplanır. Buna göre genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen, ALES puanının ya da temel tıp puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %30'u alınarak hesaplanır. Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır. ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarında, lisans genel not ortalamasının %50’si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si alınarak genel başarı notu hesaplanır.

(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, mülakat jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, EYK kararıyla başvurdukları programlara kabul edilirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Özel öğrenciler

MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilik süresi en çok bir takvim yılıdır.

b) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak, izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

ç) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

d) YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak, başarılı olunan dersler nedeniyle, Üniversitede öğrencilik hakkı kazanılan lisansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Hangi derslerden muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararıyla belirlenir.

(3) Üniversitede özel öğrenci statüsü hakkındaki esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla kabul

MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi tamamlamış ve aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not ortalamasına göre asil ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a) İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora programının bulunması,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 65; doktora için 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği koşulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş yapacak olan bir öğrencinin, geçiş yaptığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.

(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş istemlerinin kabulü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, EYK kararıyla kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, EYK karar verir.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci, eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır.

Kredi transferi

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programa kredi transferi, enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler nedeniyle danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı sonucunda karara bağlanır. Bu öğrencinin kredileri transfer edilen derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerin başarı notları not ortalamasına katılır.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yerlerine sayılabilecek dersler varsa o derslerle birlikte, aksi takdirde seçmeli ders olarak adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti

MADDE 23 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Burslu ve/veya eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam gün katılma koşuluyla kabul edilen öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Burs ve/veya tam gün katılma koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin bu statüleri iptal edilir ve öğrenimlerine devamları öğrenim ücreti ödemelerine bağlanır.

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı ve koşulları, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, EYK tarafından istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin, adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır.

(3) Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ilave öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan kayıtları silinir:

a) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin kaydını sildirmek istemesi.

(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan öğrencinin talebi üzerine, EYK tarafından kaydı silinir, ancak o dönem için alınmış olan öğrenim ücreti iade edilmez.

Yurt dışında ikamet edenler ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 27 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabulünde aranacak usul ve esaslar şunlardır:

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

b) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YÖKDİL veya YDS’den 55, doktora için başvuranların ise YÖKDİL veya YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumlarının YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekir.

ç) Adayların, TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavını başardıklarını belgelemeleri gerekir.

d) Türkiye Cumhuriyeti ile başka bir ülke arasında imzalanmış uluslararası öğrenci değişim programları ile gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler; ayrıca bir sınav yapılmadan, lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders kayıtları

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

(2) Lisansüstü dersler temel ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler verebilirler.

(3) Anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Öğrenciler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak yapılacak ders silme işlemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının EK’da belirtilen yeterli sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(5) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorundadır. Bu derslerin en geç takip eden 2 dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman ile ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve EYK’ca onaylanan ders veya dersleri alırlar.

(6) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek lisans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programı öğrencileri, kredi yüklerine sayılmak üzere, daha önce aynı dersi almamış olmaları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler. Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Derslere devam durumu

MADDE 29 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final sınavı döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) Sınavlar, ara sınav, final sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekillerde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve (0) sıfır almış sayılır.

a) Ara sınav: Bir dönemde her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda yapılır.

c) Mazeret sınavı: Ara sınav yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme hakkını elde ettiği halde haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri EYK tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 65 (CC), doktora programında ise en az 75 (CB) olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri, dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dahil öğrencinin aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

                             Harfli

  Puanlar          Başarı Notu          Başarı Katsayısı                                 Derecesi

  95-100                 AA                           4,0                                            Pekiyi

   90-94                  BA                           3,5                                            Pekiyi

   80-89                  BB                           3,0                                            Pekiyi

   70-79                  CB                           2,5                                               İyi

   60-69                  CC                           2,0                  İyi (Yüksek Lisans) Geçmez (Doktora)

   50-59                  DC                           1,5                 Orta (Yüksek Lisans) Geçmez (Doktora)

   40-49                  DD                            1                                             Geçmez

    0-39                    FF                             0                                             Geçmez

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 32 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapılması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi EYK tarafından sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik gerektiriyorsa, not düzeltmesi EYK tarafından sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.

(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek bulunur.

(3) GANO, öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Danışmanlar

MADDE 34 – (1) Lisansüstü öğrenci danışmanlığı, ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi ya da Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi tarafından yürütülür. Danışmanlar, öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine, öğrenci ile birlikte karar verir, değişim programları ve eğitimi ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir. Lisansüstü öğrenci danışmanlarının görevi tez danışmanlarının atanması ile sona erer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(4) Tezli yüksek lisans programında, tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Doktora programlarında; tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(6) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK onayı ile danışmanlığı devam ettirilebilir.

(7) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyesi EYK tarafından değiştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dönem sonunda anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak sunmak zorundadır.

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen dönemde dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen üç asil, bir yedek öğretim üyesinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Tez önerisi

MADDE 41 – (1) Öğrenci tarafından danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi ilgili anabilim dalı başkanlığı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra, en geç ikinci dönem sonuna kadar anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve EYK kararıyla kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrenciye, mazereti EYK tarafından kabul edilmesi şartıyla bir dönem ek süre verilir. Bu süre azami öğretim süresine dahildir.

(2) Tez önerilerinin değerlendirilmesinde EYK ilave görüş alabilir.

Tez raporu savunma sınavı jürisi

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezi raporu savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri danışmanın talebi üzerine ilgili anabilim dalı başkanlığı akademik kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla belirlenir.

(2) Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil, bir yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) İkinci bir danışman bulunması durumunda ve ikinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde, jüri aynı koşullarda beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(2) Öğrenci, tezini enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, ciltlenmemiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce, öğrenci tarafından, asil ve yedek jüri üyelerine ve bir kopyası da CD olarak enstitüye teslim edilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Savunma sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az on beş gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir.

(4) Tez savunma sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar.

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında EYK kararına göre işlem yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı, aynı gün içinde, bir tutanakla ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilip enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak danışmanı tarafından onaylanan tezini, ciltlenmiş olarak, bir CD kopyası ile birlikte en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(8) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye EYK kararıyla en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Savunma sınavlarının sonunda veya düzeltme sonrası savunmada da tezi reddedilen öğrenci, danışmanları ve anabilim dalı başkanlığı akademik kurullarının görüşü de alınarak yeni bir tez hazırlayabilir, aynı şekilde belirlenen jüri önünde savunur. Öğrencinin talepte bulunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans programının kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin bilim alanı ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora yeterlik sınavına alınır.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Sınav tarihleri, EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca aynı gün bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yeterlik sınavına alınır. Sınavlara ilan edilen tarihte geçerli mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını önerebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve ilgili EYK kararıyla ile kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı ya da gönderildikleri kurumun birim sorumlusu, tez çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim dalı başkanlığı sorumludur. Tez izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayıyla komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen aynı gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar.

Tez çalışması

MADDE 50 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez jürisi

MADDE 51 – (1) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Tez çalışması sınavı

MADDE 52 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(2) Hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez, asil ve yedek jüri üyelerine ve bir kopyası da CD olarak enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde EYK tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalı başkanlığının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(9) Tezi doğrudan veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlarda tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması ve derecesi verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İzinler, Burs ve Mezuniyet

İzinli sayılma

MADDE 54 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğrenciye danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK’nın kararıyla izin verilebilir.

(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar. Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için o dönemde de izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler.

(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

İzinli sayılamayacak öğrenciler

MADDE 55 – (1) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Mazeretler

MADDE 56 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Rapor süreleri, öğrenim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir dönemde, beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ya da EYK tarafından kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya çıkması halinde EYK öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam eder. Tez uzatma durumunda, yüksek lisans için dönem başına belirlenen ücretin ½’si, doktora için ise ¼’ü oranında ücret alınır.

Burs

MADDE 58 – (1) Üniversitede lisansüstü düzeydeki programlarda öğrenim gören öğrenciler için sağlanan burslarla ilgili esaslar, Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 59 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanakları,

b) Tez, proje çalışmasının, enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si,

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş veri giriş formu ve yıllık izin belgesi.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.