3 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30259

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.