3 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30259

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesine bağlı birimlerde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları dâhil kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması, sınavlar, kayıt dondurma, ayrılma ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ana dal diploma programı: Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans diploma programını,

c) Birim: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

ç) Çift ana dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı bir diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretimi, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

e) Dekanlık: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlıklarını,

f) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilerine ön lisans veya lisans diploması verdiği yükseköğretim programını,

g) İlgili birim yönetim kurulu: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) Müdürlük: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı yüksekokul/meslek yüksekokullarının müdürlüklerini,

h) Mütevelli Heyeti: Antalya Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

i) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Yabancı Diller Yüksekokulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

p) Yan dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir sertifika alabilmesini sağlayan programı,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

İlk kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma programına yerleştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve Üniversite tarafından istenen diğer belgelerin aslı veya Üniversite onaylı suretleri ile oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Askerlik durumu ile adli sicile ilişkin öğrencinin beyanı esas alınır. Ancak mazereti olan aday, kaydını yasal temsilcisi veya noterde tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz.

(4) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kesin kayıtları yapılmaz.

(5) Kayıt belgelerinde eksiklik, sahtecilik ya da tahrifat olanlarla, üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişiler, YÖK tarafından izin verilenler hariç diğer bir yükseköğretim kurumunun diploma programında kayıtlı olanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Bunların, kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. Bu kişilerin, Üniversiteden ayrılmış olsalar bile, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 6 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yenisinin verilebilmesi için bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurulur ve öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci normal öğrenim süresi içerisinde aldığı derslerin sayısı ve kredi değerlerine bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini öder.

(3) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, ön lisans ve lisans programları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler içindeki ve sonundaki ders tekrarları bakımından ödeyecekleri öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o yarıyıl için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Bir akademik yılın başında kesin kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin, herhangi bir sebeple, eğitim ve öğretim başlamadan Üniversiteden kaydını sildirmesi halinde, yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi gerekir.

(6) Öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonraki ikinci haftanın sonuna kadar Üniversiteden ayrılan öğrencilerin ücretlerinin 2/3’ü iade edilir. Bu tarihten itibaren herhangi bir iade yapılmaz.

(7) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.

(8) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

(9) Eğitim ücretini ödeyen ve bulunduğu dönemde disiplin cezası alarak uzaklaştırılan öğrencilere eğitim ücretinin 2/3’ü iade edilir.

(10) Disiplin cezası ile Üniversiteden çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

İngilizce dil yeterliği ve hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Bazı diploma programlarında öğrenim kısmen veya tamamen Türkçe yapılabilir. Öğretim dili İngilizce veya kısmen Türkçe olan diploma programlarında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.

(2) Yabancı dil eğitimi amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre, Üniversite bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu ve İngilizce hazırlık sınıfı açılabilir.

(3) Öğrencilerden başvuru veya kayıt esnasında, İngilizce yeterlikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, istenen düzeyde ve gerekirse tespit edilen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirme şartı aranır.

(4) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık okulu eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

(5) İngilizce yeterlik düzeyini belgeleyemeyen ve önceden öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında hazırlık okulunu başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar. Aksi takdirde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(6) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler lisans programlarına başlama hakkını kazanırlar. Bu öğrenciler lisans eğitimine başladıkları tarih itibarıyla aktif olan program müfredatına tabi olurlar.

(7) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında ilk yıl sonunda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrarlarlar. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(8) Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 49 uncu maddesi, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur. Mazeretli ders kayıtları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dâhil, geriye yönelik öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerinin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Program müfredatında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği her yarıyılda, öğrenim ücretinin dörtte birini öder.

(5) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, pasif öğrenci statüsüne geçerler. Pasif öğrenciler o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve almakta oldukları burslardan feragat etmiş olurlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır. Pasif öğrenci, kayıtsız geçirdiği yarıyıllara ait öğrenim ücretinin üçte birini ve kayıt yaptırılacak yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemek koşuluyla ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilir.

(7) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(8) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen pasif öğrenciler, aktif öğrenci statüsüne geçtikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları program müfredatına tabi olurlar. Program müfredatlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Yatay ve dikey geçişler-çift ana dal ve yan dal programları

MADDE 10 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift ana dal-yan dal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen yabancı dil yeterliğine ilişkin koşulları da sağlamak zorundadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 11 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yurt içi veya yurt dışında daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler.

(2) Öğrencilerin muafiyet başvurularını ders kayıtları başlangıcından bir hafta öncesine kadar, ekinde transkripti, ders içerikleri bulunan bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapmaları gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir, karara bağlanır ve öğrenci ders kaydını yapar.

(3) Eşdeğerliği kabul edilerek AKTS kredisi ve harf notu belirlenen dersler, kayıtlı bulundukları diploma programındaki transkriptlerine işlenir. Muaf olunan dersler mezuniyet kredisine dâhil olup, not ortalaması hesabına katılır. Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı 180 AKTS’yi geçemez. Eğer 180 AKTS’yi geçer durumda ise muaf olunacak dersler, öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak belirlenir. Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olma ve en az 60 AKTS kredisi ders almış olma şartları aranır.

(4) İntibak işleminde, muaf tutulan derslerin ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylanmış miktarda AKTS kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir yarıyıl olmak üzere hesaplanan yarıyıl sayısı, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç öğrencilerin öğrenim süresine dâhil edilir. Sayılan AKTS kredisinin 30’un tam katı olmaması durumunda kalan AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim süresine bir yarıyıl daha dâhil edilir.

(5) İlgili bölüm tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet verilir ve ders EX harf notu ile transkripte işlenir.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendilerine dışarıdan derslere katılma izni verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ancak, Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(4) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci olarak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Özel öğrenciler ders ücreti olarak ders aldıkları bölümün yıllık ücretinin 1/60 oranında AKTS başına düşen ücretin aldıkları toplam AKTS ile çarpımı sonucu ortaya çıkan miktarı öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik yıl ve akademik takvim

MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl, final sınavları hariç her biri on dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim yönetim kurullarının teklifi, Senatonun kararı ile yedi haftalık ders süresini takip eden sınav süresi ile en çok sekiz haftalık yaz okulu açılabilir. Yaz okulu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Yaz okulu, lisans ve ön lisans eğitim ve öğretimi için öngörülen öğretim süresinin dışında olup; akademik takvimi ve ücreti ayrı değerlendirilen ve kararlaştırılan öğretim dönemidir.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini içerecek şekilde birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(5) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğretim faaliyetleri ve sınavlar hafta sonu ve/veya hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra yapılabilir.

Eğitim ve öğretim türleri

MADDE 14 – (1) Üniversitede, örgün, yaygın ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(2) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, normal öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık öğrenim süresi ise azami iki yıldır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Program müfredatları ve ders yükü

MADDE 16 – (1) Birimlerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, birden fazla bölüm tarafından verilen çok disiplinli dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, AKTS kredi değerlerinin ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği program müfredatlarına göre yapılır. Program müfredatları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Program müfredatlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Değişikliğe ilişkin kararlarda, değişiklikten etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(4) Normal ders yükü, program müfredatında öğrencinin bulunduğu yarıyılda alması öngörülen 30 AKTS kredisidir. Birinci ve ikinci yarıyıllarda 30 AKTS üzerinde kredi alınamaz.

(5) Üçüncü yarıyıl ve üzeri bir döneme kayıt yaptıran öğrencilerin azami ders yükü 30 AKTS’nin altında kaldığı durumlarda, öğrenci ilave bir ders alabilir. Bu durumda AKTS toplamının 30’u aşması dikkate alınmaz.

(6) Genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde olan 3,4,5 ve 6 ncı yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler 30 AKTS + iki ders alabilirler.

(7) Genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde olan yedinci ve üzeri bir döneme kayıt yaptıran öğrenciler AKTS sınırlaması olmadan haftada 45 ders saatini geçmeyecek miktarda ders alabilirler. Ders kaydı yapılırken öncelikle daha önce alınan ve başarısız olunan derslerin alınması zorunludur. Daha önce alınan devam zorunluluğu bulunmayan derslerin saatleri haftalık ders saati toplamına dahil edilmez.

(8) Yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler sadece kayıt yaptırdıkları dönem ve kayıt yaptırdıkları dönemi takip eden dönemde AKTS sınırlaması olmadan haftada 45 ders saatini geçmeyecek miktarda ders alabilirler. Sonraki dönemlerde, yönetmeliğin bu maddesindeki genel ortalamasına ilişkin kurallara göre işlem yapılır.

(9) Genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere danışmanın olumlu görüşü ve dekanlık onayı ile mevcut sınırlamaların üzerinde AKTS alma imkanı tanınabilir.

(10) Genel not ortalaması 1,80’in altındaki öğrenciler normal ders yükü olan 30 AKTS kredisinden daha fazla kredi alamazlar. Öğrenci birinci yarıyılına bahar yarıyılında kayıt yaptırmış ise azami ders yükü esasları ikinci yarıyılından itibaren geçerli olur. Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumlar hariçtir.

(11) Genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan 3,4,5 ve 6 ncı yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler 30 AKTS + bir, yedinci ve üzeri bir döneme kayıt yaptıran öğrenciler 30 AKTS + iki ders alabilirler.

(12) Çift ana dal-yan dal öğrencilerinin azami ders yükü ana dal dışında ders alınan ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(13) Asgari ders yükü, üçüncü yarıyıldan itibaren 10 AKTS kredisidir.

(14) Program müfredatlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi ders sayılır. Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci ders yükünden sayılmakla beraber genel not ortalamasına katılmayabilir.

(15) Program müfredatlarına göre hazırlanan haftalık ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

(16) Program müfredatlarında zorunlu sektörde eğitim öngörülebilir. Sektörde eğitime ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(17) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) Program müfredatlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçmeli dersler, tüm bölümlerin program müfredatlarında tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir. Seçmeli dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili birim yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir ve başka birimlerden alınabilecek seçmeli derslerle ilgili esasları belirler.

Ön koşul ve yan koşul dersleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az D notu ile başarılması gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi denir. Yan koşul dersini daha önceden en az D notu ile başaran öğrenci, o dersin yan koşulu olduğu dersi tek başına alabilir.

(3) Ön koşul ve yan koşul dersleri ve koşulları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir, Senatonun onayı ile kesinleşir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi ve yabancı dil dersi en az iki yarıyılda zorunlu ve kredili ders olarak program müfredatlarında gösterilir ve okutulur. Bu dersler açık veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

Danışmanlık

MADDE 20 – (1) Her öğrenci için, ilgili bölümce bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans ve ön lisans programları, çift ana dal ve yan dal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve ders programını danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olması durumunda, bölüm başkanı danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bu durumu ilgili öğrencilere duyurur.

Ders kayıtları

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, danışmanının onayını alarak, derslere kayıt olmak zorundadırlar. Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamazlar. Mazeretli ders kayıtları Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Öğrencilerin kayıt oldukları her bir dersin, kendi program müfredatında bir karşılığının bulunması gerekir. Öğrenci bu durumu danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Öğrenci, program müfredatında karşılığı bulunmayan ön lisans, lisans veya yüksek lisans dersini azami ders yükü sınırlandırmaları dâhilinde danışmanının onayı ile not ortalaması hesabına katılmadan ve mezuniyet kredisine dâhil edilmeden alabilir.

(3) Birinci yarıyılına bahar döneminde kayıt yaptıranların istisnai durumları dışında bütün öğrenciler birinci yarıyıllarında, program müfredatlarında gösterilen muaf sayılanlar hariç tüm derslere kayıt olmak zorundadırlar. İkinci yarıyıllarında da muaf olunan, ön koşulu başarılamayan dersler dışında program müfredatlarında gösterilen tüm derslere kayıt olunur. Üçüncü yarıyıldan itibaren ise her yarıyıl başında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni akademik başarı durumuna bakılarak yapılır.

(4) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, program müfredatından çıkarılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

(5) Öğrenciler, ilk defa aldıkları veya FX notuyla tekrar ettikleri dersler arasında ders programında tam çakışma bulunması halinde bunlardan birisini alamaz. Öğrencilerin F notuyla tekrar ettikleri ya da not yükseltmek için tekrar aldıkları derslerin ders programında birbiriyle aynı zaman dilimine denk gelmesi çakışma sayılmaz.

(6) Üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman onayı almak şartıyla program müfredatındaki bazı derslerden muaf olma, ön koşul derslerini başaramamış olma, bahar yarıyılında İngilizce yeterlik sınavında başarılı olarak lisans eğitimine başlama, alt sınıflardan ders alamama, kayıt dondurma veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi nedenlerle öğrenciler üst sınıfların aynı yarıyılından azami ders yükü sınırlandırmaları içinde ders alabilir.

(7) Kredisi daha düşük birden çok seçimlik dersin alınmasına ilgili birim yönetim kurulları, program müfredatında belirtilen kredi yükümlülüğünün karşılanması kaydıyla izin verebilir.

(8) Kaydını sildirme, kaydını dondurma benzeri sebeplerden dolayı ders kayıtlarını tamamladıktan sonra Üniversiteden ayrılma durumunda kalan öğrencilerin ilgili yarıyılda almış oldukları dersler kayıtlarından silinir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak kredi sınırlandırmalarını aşmamak koşulu ile kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler.

Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak program müfredatındaki derslerden birinden tümüyle çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde W (çekilme) olarak gösterilir.

(2) Bir öğrenci; F, FX veya U aldığı için tekrarlamak zorunda olduğu ve daha önce W aldığı derslerden çekilemez.

(3) Geçtiği bir dersi tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

Derslere devam ve başarı notu

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu durumdaki öğrencilere bu dersten FX notu verilir ve bu öğrencilerin listesi derslerin son haftası içerisinde ilan edilir.

(4) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerin ve laboratuvar uygulamalarının tekrarında, ilgili öğretim elemanının oluruyla devam koşulu aranmayabilir. Her durumda öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.

(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu ilgili öğretim elemanları tarafından her yarıyıl başlangıcında başarı notuna katkısı ilan edilen ödev, proje, atölye, arazi çalışması, uygulama, laboratuvar, seminer, kısa sınav, ara sınav ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve final sınavının sonuçlarına göre belirlenir.

(6) Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve final sınavının notları öğrencilere ilan edilir.

Kopya ve intihal

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

Notlar

MADDE 26 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışmalarda ve final sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için belirler. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

 

Harf Notu

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Katsayı

4,00

4,00

3,70

3,30

3,00

2,70

2,30

2,00

1,70

1,30

1,00

0,00

 

Harf Notu

FX

EX

S

U

W

I

P

AU

Anlamı

Devamsız

Muaf

Yeterli

Yetersiz

Çekilme

Eksik

Devam eden

Dinleyici

 

(2) A+, FX, W, I, EX, S, U, P, AU notlarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) A+ notu: Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu verilebilir.

b) FX notu: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında F notu gibi işlem görür.

c) W notu: Öğrencinin danışmanının onayıyla dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan ders transkript üzerinde gösterilmekle birlikte, W notu ortalama ve kredi hesaplarına katılmaz.

ç) I notu: Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir mazeret nedeniyle ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler final sınavlarının bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir harf notu almak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin harf notu F veya U notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, öğretim elemanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

d) EX notu: Muafiyet notu olarak, Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir; not ortalaması hesabına katılmaz, ancak mezuniyet kredisine dâhil edilir.

e) S notu: Staj ve benzeri bir çalışmanın veya genel not ortalamasına katılmayan bir dersin başarılması durumunda verilir.

f) U notu: Staj ve benzeri bir çalışmanın veya genel not ortalamasına katılmayan bir dersin başarısızlığı durumunda verilir.

g) P notu: Bir yarıyıldan çok süren derslerde, birinci yarıyıl sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

ğ) AU notu: Öğrencilerin ders yüklerine ilaveten, dersi veren öğretim elemanının yazılı onayını aldıktan sonra dinleyici olarak katıldıkları ders için başarılı oldukları takdirde verilen nottur. Başarısız olunması durumunda hiç derse kayıt olunmamış gibi işlem yapılır. AU notu ortalama ve kredi hesaplarına katılmaz. Tüm öğrencilerin dinleyici olarak ders alması mümkündür.

Ders başarı notunun değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersten geçer not almış sayılır.

(2) Bir dersten F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız not almış sayılır. Senato bazı fakülteler ve dersler için C-, D+ veya D notlarını da başarısız not olarak kabul etmekte yetkilidir.

Akademik yeterlik değerlendirmesi

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam AKTS kredisi, o dersin AKTS kredisi ile öğrencinin aldığı harf notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl aldığı bütün derslerden sağladığı toplam AKTS kredisinin, aldığı derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerden sağladığı toplam AKTS kredisinin, aldığı tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, önceki notlar yerine o derslerden alınan en son not genel not ortalamasına dâhil edilir, ancak öğrencinin tüm notları transkript üzerinde gösterilir. Gerek yarıyıl gerekse de genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili not virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.

(3) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak GNO yeniden hesaplanır.

(4) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyıl sonunda disiplin cezası ve başarısız bir not (F, FX veya U) almamış olmak, en az 30 AKTS kredilik normal ders yükünü almış olmak şartlarıyla, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler o yarıyıl için onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

(5) İkinci yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir.

(6) Yarıyıl ders kayıtları sırasında, bir öğrencinin daha önceki yarıyıllarda herhangi bir harf notu almamış olduğu bütün dersler, o öğrenci için yeni ders kabul edilir. Senato bazı derslerin yeni ders olarak kabul edilmeyeceğine karar verebilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarılında tekrar almak zorundadır. Tekrar edilen dersten alınan eski not, tekrar edilen yarıyılda oluşan GNO’ya dâhil edilmez. Eski notun alındığı yarıyıldaki oluşmuş yarıyıl ortalaması değiştirilmez.

(2) Tekrarlanması gereken ders eğer müfredattan çıkartılmış ve artık verilmeyen bir ders ise, öğrenci bu ders yerine bölüm tarafından önerilen ve ilgili birim yönetim kurulunun onayladığı eşdeğer bir dersi alabilir. Bu durumda önce alınan ders transkript üzerinde gösterilir ancak GNO’ya dâhil edilmez.

(3) Öğrenciler, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak azami ders yükü sınırlandırmaları dâhilinde, danışmanının onayı ile daha önceki yarıyıllarda geçer not aldıkları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla tekrar alabilirler. GNO hesaplanırken bu şekilde tekrarlanan dersler için en son alınan not geçerlidir.

(4) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir. Bu durumda önce alınan ders transkript üzerinde gösterilir ancak GNO’ya dâhil edilmez.

(5) Ders saydırma ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) Sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur.

(2) Sınavlar birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(3) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili birim tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.

(5) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Ara sınav

MADDE 31 – (1) Ara sınav, program müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınav tarihleri ilgili öğretim elemanları tarafından sınav tarihinden en az iki hafta önce ilân edilir.

(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

(3) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır sayılır ve dersin not ortalaması buna göre hesaplanır.

(4) Ara sınavlara girilmemesi, final sınavlarına katılmaya engel olmaz.

Final sınavı

MADDE 32 – (1) Final sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır.

Mazeret sınavı

MADDE 33 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav ve/veya final sınavı yerine yapılan sınavdır.

(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(5) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret sınavı hakkı verilmez.

Tek ders sınavı

MADDE 34 – (1) Mezun olabilmek için bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu staj, bitirme projesi, derse kayıt, derse devam ve genel not ortalaması gibi mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler için tek ders sınavı açılabilir. Daha önce alınmamış bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(2) Tek ders sınavı, güz, bahar yarıyılları sonundaki final sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılır. Tek ders sınavında ders başarı durumu sadece tek ders sınavı notu ile belirlenir.

(3) Öğrenciler tek ders sınavı için ücret ödemezler.

Ek ders sınavı

MADDE 35 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlara gireceği derslerin devam koşulunu yerine getirmesi gerekir. Ek sınavlar her akademik yılın başında Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde genel not ortalaması 2,00’dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yıl boyunca hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversitenin her akademik yıl başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Muafiyet sınavı

MADDE 36 – (1) İlgili birim kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her akademik yılın başında açılan sınavdır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 37 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav notlarına, notların ilanını takip eden üç iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak itiraz edebilir.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde maddi hata açısından incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere belirlenen iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

(3) İlgili birim yönetim kurulu kararı, gereği için ilgili öğretim elemanına, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir.

(4) Bir dersin ilan edilmiş olan yarıyıl sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul müdürü onayı ile öğrenci işleri müdürlüğü tarafından yapılır.

Kayıt dondurma

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin kayıtları, başvurularında belirtmek koşulu ile sağlık, ekonomik, iş, ailevi, askerlik, kişisel, diğer eğitim imkânları, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri mazeretlerinin olması halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir. Başvurularda belirtilen mazeretler için belge sunma zorunluluğu yoktur.

(2) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur. Öğrencinin daha önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle, 24 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırları aşılmış veya aşılacak ise mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde başvurmak şartıyla yarıyıl içinde de kayıt dondurma izni verilebilir.

(4) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, final sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; final ve mazeret sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretime devam eder.

(5) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme konulmaz.

(6) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı başvurusu neticesinde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,

b) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

(2) Aşağıdaki hallerde ise ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet şartlarını yerine getirmesine olanak kalmamış olması,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının anlaşılması.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları halinde, Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) İlişiği kesilen öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şartıyla ilişiği kesildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde ilişik kesme işleminin iptali için başvurabilir. İptal talebinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Lisans ve ön lisans diploması

MADDE 40 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda, kayıtlı olduğu lisans diploma programının program müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olan, varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) İki yıl süreli meslek yüksekokullarının program müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredi en az 120 AKTS kredisi olan, ilgili birim tarafından belirlenen staj ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili programın öğrenim programında ilk dört yarıyıl için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(4) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olma şartıyla, genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur; 3,50 ve üstü olanlara ise yüksek onur mezunu belgesi verilir. Onur ve yüksek onur belgesi ana dal programından mezuniyete hak kazanıldığında verilir, çift ana dal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(8) Geçici mezuniyet belgesi ya da diploma, mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya belirlediği vekiline teslim edilir.

(9) Diplomanın kaybı halinde, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sektörde eğitim

MADDE 41 – (1) Sektörde eğitim, öğrenci ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinde yedi hafta, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğinde ise sekiz hafta olmak üzere toplam on beş hafta olarak gerçekleştirilir.

(2) Sektörde eğitim dönemlerine ait, varsa, sertifikalar mezuniyet sırasında diploma ile birlikte öğrenciye verilir.

(3) Sektörde eğitim, Üniversitenin bu amaçla protokol imzaladığı firma, kurum ve kuruluşlarda, Üniversitenin belirleyeceği takvim çerçevesinde yapılır.

(4) Sektörde eğitim programının yürütülmesi, öğrenci ve işyerlerinin eşleştirilme yöntemi, program süresince öğrencilerin yükümlülükleri, başarı ölçütleri ve öğrencilerin izlenmesi Senato tarafından belirlenecek esaslarla düzenlenir.

(5) Öğrenci, ilgili birimin uygun görüşü olmadan, sektörde eğitim döneminde Üniversitede öğrenci olarak veya diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz; alınmış dersler öğrencinin programına sayılmaz.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 42 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi program müfredatındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değişim programına gitmeden önce belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir. 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tabloları ve AKTS not dönüşümü sistemi kullanılır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim yönetim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.

Etkinliklerde görevlendirme

MADDE 43 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, öğrencinin devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, izin tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde fakülte dekanlığına başvurması şartı ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

Disiplin

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 45 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine, elektronik tebligat olarak yapılabilir. Bunun olmadığı durumlarda tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin bu adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Antalya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.