3 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30259

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL TASARIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDİTAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.

b) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları alanında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

ç) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.

d) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerine akademik destek vermek.

e) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili özel veya kamu kuruluşları ve ilgili kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları çalışma konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek.

g) Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ve diğer akademik birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak suretiyle Üniversite içi ve dışından ilgililer için eğitim planlamak, eğitim programları hazırlamak ve eğitimleri vermek.

ğ) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağırısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, üç boyutlu baskı teknolojileri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.