2 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30258

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN

İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2018 TARİHİNE

KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde tespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) artış esas alınarak, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21.036 TL (yirmibirbinotuzaltılira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.