29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ UYGULAMADA BULUNAN BAZI STANDARDLARIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2017/9)

MADDE 1 – Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Mecburi uygulamada bulunan ekli listedeki standardlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

“Ek:1

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MECBURİ STANDARDLAR LİSTESİ

 

TS 3793

Anahtarlar-Cıvata ve Somunlar İçin, Geçme Metrik

TS ISO 1174-1

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm
1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

”