29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN

TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

II-13.1.b

MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (II-13.1) 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Hak sahibinin yurt dışında yerleşik kişi olması durumunda, MKK tarafından hak sahibinin yanı sıra bu yatırımcılara yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşa hak sahipliği bilgilerinin iletilmesi mümkündür. Bunun için, bu müşterilerin yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşla arasındaki sözleşmede bu kuruluşun müşterilerin hak sahipliği bilgilerine erişimine yönelik hüküm olması ve yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluş ile yurtiçinde saklamaya yetkili yatırım kuruluşu arasında bu konuya özgü bir sözleşme olması gerekir. Bu fıkra uyarınca MKK tarafından hak sahibi yerine, yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşa bilgi verilebilmesi için yurt içinde saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun MKK’ya başvuru yaparak, bilgi verilecek yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşun unvanının, bu kuruluşun müşterileri ile arasındaki sözleşmede gerekli hükümlerin bulunduğuna ilişkin beyanının ve ilgili hak sahiplerinin MKK’ya bildirmesi zorunludur. Yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluş aldığı bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bu bilgiler hukuka aykırı olarak kimseyle paylaşılamaz ve veriliş amaçları dışında kullanılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdari mercilere verilmek ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla hak sahipliğine ilişkin olarak ihraççılar tarafından talep edilen bilgiler MKK’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ihraççılara iletilir. Hak sahipliğine ilişkin bilgiler ayrıca, piyasa gözetim ve denetim politikaları dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde MKK tarafından ihraççılara iletilebilir. İhraççılar, MKK'dan aldıkları bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler. Söz konusu bilgiler ihraççıların idari sorumluluğu bulunan kişileri dışında hukuka aykırı olarak kimseyle paylaşılamaz ve veriliş amaçları dışında kullanılamaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2014

29081

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2017

30110