26 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30252

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Anlık talep kontrolü, reaktif güç kontrolü, oturan sistemin toparlanması veya bölgesel kapasite kiralama hizmeti sunacak tesisler için hizmeti sunacak gerçek/tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili yan hizmet anlaşması imzalanır.

(5) Yeni devreye girecek üretim tesisleri için üretim tesisi sahibi tüzel kişiler, reaktif güç destek hizmeti yan hizmet sertifikasını yan hizmeti sunmaya başlamadan önce ve geçici kabul tarihinden itibaren 90 gün içinde TEİAŞ’a sunar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Normal işletme koşullarında işletme yedeklerinin devreye girme sıralamasının aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olması esastır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İşletme yedekleri planı: Dengeleme birimlerinin bir sonraki gün sağlayacakları primer frekans kontrol rezerv miktarı, sekonder frekans kontrol rezerv miktarı ve tersiyer frekans kontrolü miktarlarını gösterecek şekilde MYTM tarafından hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2014

29013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/7/2014

29058

2-

7/5/2015

29348

3-

30/7/2016

29786

4-

22/4/2017

30046