24 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30250

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE ANNE, ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜNÜN

YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün yapılanması, faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

d) Başkanlık (TÜSEB): Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

e) Enstitü (TAÇESE): Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünü,

f) Enstitü Başkanı: Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Başkanını,

g) Kanun: 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görev ve Yetkileri

Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 4 – (1) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi, önlenmesi, teşhis ve tedavilerine yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, kullanılması ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak; bu maksatla özel, vakıf veya kamu sektöründe ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar yapmak; bu alanlardaki girişimciliği desteklemek.

b) Her yıl anne, çocuk ve ergen sağlığı konusunda, istatistiklerle belirlenmiş öncelikli ülke sorunları ile ilgili, kalkınma planı hedeflerini ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak, ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak üzere özendirilecek çalışma alanlarını ilan etmek. Araştırma projeleri için çağrıda bulunmak, mali ya da bilimsel destek sağlamak, bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek ve bu amaçla program ve projeler geliştirmek; proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde TAÇESE görev alanındaki ulusal ve uluslararası patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek. Fikrî haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans haklarının satın alınmasını, satılmasını ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda Başkana teklifte bulunmak.

ç) Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimini, tanıtımını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek.

d) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kurumları, araştırma hastaneleri, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait kaynakları kullandırmak.

e) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde görev alanında araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek.

f) Görev alanında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

g) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere başvurmak.

ğ) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları, özel sektör ve uzmanlık dernekleri ile iş birliği içerisinde anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili sağlık hizmetlerinde ve eğitimlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.

h) Enstitü ilgi alanlarındaki bilim ve teknolojik gelişmelerin uygulamaya aktarılması ve Ar-Ge’nin özendirilmesi maksadıyla seminer, sempozyum, kolokyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

ı) Anne, çocuk ve ergen sağlığı alanlarında çalışan uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar ve projeler geliştirmek. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.

i) Savaş, doğal afet gibi kriz durumlarında kullanılmak üzere; anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili alanlarda ulusal gerçeklerimize uygun, maliyet etkin, uygulanabilir projeler geliştirmek.

j) Türkiye’de anne ve bebek ölüm ile sezeryan oranlarını azaltmaya yönelik projeleri desteklemek.

k) Antenatal, yenidoğan, evlilik öncesi ulusal tarama programlarının güncellenmesi konusunda, dünyadaki iyi klinik uygulama örnekleri doğrultusunda bilimsel görüş belirtmek, bu konuda ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak.

l) Enstitü ilgi alanındaki mevzuatların taramasını yaparak uluslararası iyi uygulama örnekleri doğrultusunda güncel önerilerde bulunmak.

m) Enstitü ilgi alanındaki konularda e-devlet sistemleri üzerinden kurumlar arası koordinasyonu artırıcı projeleri geliştirmek.

n) Ulusal nüfus politikaları belirlenme sürecinde anne ve çocuk sağlığını koruyabilmek için uygulanması gereken tedbirlerin yurt dışı iyi uygulama örneklerini incelemek. Bu konuda kurumlar arası işbirliğini artırıcı projeler geliştirmek.

o) Anne, çocuk ve ergen hastalıklarında yeni gelişen erken teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda akademik bilinci artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitü Yapılanması ve Birimler

Enstitü yapılanması

MADDE 5 – (1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşur.

(2) Enstitü Başkanının, en az doçentlik derecesine sahip olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi, en az on yıl anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranır.

(3) Enstitü Başkanı, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Enstitü Başkanı iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Enstitü Başkanı, gerektiğinde görevlendirilmelerindeki usulle görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

Enstitü başkanının görevleri

MADDE 6 – (1) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek.

b) Enstitü Bilim Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Bilim Kurullarınca kabul edilen bir milyon Türk lirasının altındaki Ar-Ge proje tekliflerini hazırlayarak Başkanın onayına sunmak, bir milyon Türk lirasının üzerindeki Ar-Ge proje tekliflerini ise TÜSEB Yönetim Kuruluna sunmak ve Başkan tarafından uygun görülen Ar-Ge projelerini yürütmek.

ç) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olması ve Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi hususlarında Başkana teklifte bulunmak.

d) Oluşturulacak Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Bilim Kurulları üyelerinin belirlenmesinde Başkana teklifte bulunmak.

e) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından verilen görevleri yürütmek.

Bilim kurullarının oluşumu, çalışma usulü ve görevleri

MADDE 7 – (1) Bilim Kurulları, 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde oluşturulur ve çalışır.

(2) Bilim Kurulu, Enstitünün bilim politikası, hedefleri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile araştırma stratejilerinin hazırlanması hususlarında tavsiyede bulunmak üzere oluşturulur.

(3) Bilim Kurulu, Enstitü Başkanının başkanlığında en az 6 en fazla 10 üyeden oluşur. Üyeler, Enstitü ilgi alanlarında en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma, buluş veya çalışmalarıyla temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olan kişiler arasından, Enstitü Başkanının teklifi ile Başkan tarafından iki yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye, aynı usulle tekrar seçilebilir.

(4) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(5) Kurul toplantılarına, kurul başkanı tarafından kabul edilen mazeretleri dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.

(6) Bilim Kurulunun gündemi kurul başkanı tarafından belirlenir. Ancak Bilim Kurulunun her bir üyesi gündeme alınmasını istediği hususları kurul başkanına yazılı olarak bildirebilir.

(7) Bilim Kurulu, kurul başkanının daveti üzerine yılda en az dört defa üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik halinde kurul başkanının oyuna üstünlük tanınır. Bilim kurulu kararları tavsiye kararı niteliğindedir.

(8) Bilim Kurulu toplantılarına gündemdeki konulara göre, oy kullanmamak kaydıyla, kurul başkanı tarafından görüşlerine başvurulmak amacıyla alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir ve bu kişilere rapor hazırlattırılabilir.

(9) Bilim Kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Enstitü tarafından karşılanır ve sekreterya işlemleri Enstitü tarafından yürütülür.

(10) Bilim Kurulu üyelerine; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir.

(11) Enstitü bünyesinde; Maternal ve Perinatal Sağlık, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı, Anne, Çocuk ve Ergen Koruyucu Hekimlik (tarama programları, beslenme, aşılama, kazalardan korunma), Adolesan Sağlığı, (Bağımlılık ve engellilikle mücadele toplumsal cinsiyet eşitliği), Kriz Durumlarında Kadın ve Çocuk Sağlığı konularında çalışmak üzere beş Bilim Kurulu oluşturulur. Bilim Kurulları bünyesinde ihtiyaca göre alt çalışma grupları oluşturulabilir. Değerlendirilecek konuların hangi bilim kurulu tarafından ele alınacağını, bilim alanı ile ilgisi göz önüne alınarak, Enstitü Başkanı tarafından belirlenir.

Diğer birimler ve görevleri

MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:

a) Proje ve Arge Koordinasyon Birimi.

b) Preklinik ve Klinik Araştırmalar Birimi.

c) Dokümantasyon ve Çalışma İzlem Birimi.

ç) Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Birimi.

d) Allerjik Hastalıklar Birimi.

e) Antenatal ve Yenidoğan Tarama Kitleri Geliştirme Birimi.

f) Genetik Hastalıklar ve Biyoinformatik Birimi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.