22 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30248

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) 16 ncı maddede belirtilen normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve takip eden akademik yılda yaz dönemi sonunda mezuniyet durumu dikkate alınmadan mezuniyetleri için her yarıyıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış önlisans ve lisans öğrencileri bu dersler için her yarıyıl kredi/saat üzerinden ödeme yaparlar. Öğrencilerin mezun olamamaları durumunda takip eden akademik yıllarda bu hakkı kullanırlar. Her bir kredi için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir. Bu ücretler her yıl akademik yılın başında ilan edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2015

29422

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/2/2017

29989