21 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30247

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin temel amaçları şunlardır:

a) İslam iktisadı ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak ve bu surette İslam iktisadı ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek.

b) Türkiye’de İslam iktisadı ve finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bu çerçevede kurs, seminer, kongre ve sempozyumlar, sertifika programları düzenlemek, lisansüstü programlar yürütmek, gerektiğinde yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak üzere gidecek bilim insanlarına destek sağlamak.

c) İçinde yaşadığımız toplumun iktisadi sorunlarını ve bunların arka planındaki sosyolojik gerçekleri İslami bir perspektifle doğru biçimde tespit etmeye çalışmak. Bu tespitler sonucu ortaya çıkan veri ve bilgilerden hareketle toplumu İslami bir yaşayışa yönlendirmeye yönelik politika önerileri üretmek, bu birikimlerden yararlanarak hem İslam toplumlarına hem de dünyaya daha adil ve barışçıl ekonomik sistem önerileri geliştirmek.

ç) İslam iktisadı ve finansı konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak. Uluslararası üniversitelerle iş birliği yaparak ders programları, ortak doktora ve yüksek lisans programı, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam iktisadı ve finansı konularında araştırmalar yapmak.

b) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyalleri geliştirmek, güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, araştırma arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek.

ç) Geleneksel iktisatla ve finansla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

d) İslam medeniyetindeki iktisadi kurumlar konularında araştırmalar yapmak.

e) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak.

f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak.

g) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim insanlarıyla iş birliğini sağlamak.

ğ) Projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde Sosyal Bilimler Enstitüsü, diğer araştırma merkezleri, ilgili kamu ve özel kurumlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçilmesi için Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşluğu doldurmak üzere, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki aday önermek,

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ğ) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Rektör tarafından yetki devri olması halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim elemanlarından, Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle görevlendirdiği 3 kişi ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görevlendirilen üç üyeden biri Afyon Kocatepe Üniversitesi dışındaki bir başka Üniversiteden olabilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,

ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,

e) Yıllık çalışma programını incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen temsilciler ve iktisadi, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az yedi üyeden oluşur. Bu yedi üyenin en az üçü Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulabilir. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.