21 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30247

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA

VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLERE DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.