20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı/ana sanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/ana sanat dalını,

d) Anabilim dalı başkanı/ana sanat dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı yürüten lisans bölümlerinin başkanlarını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını,

f) Enstitü: İstinye Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerini,

g) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten enstitü anabilim ve enstitü ana sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunun seçeceği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması programlarını,

i) Müdür: İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

j) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

m) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem projesini,

n) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

ö) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1’inci bölümünden alınan standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden alınan standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

p) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim programları

MADDE 5 – (1) Enstitüler örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları lisansüstü çalışmalarını; tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans, tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışması programı, ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin birleştirilmiş lisans ve tezsiz yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bütünleşik tıp bilim doktorası programları ile gerçekleştirir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüler YÖK’çe onaylanan bilim/sanat dallarında; çeşitli düzeylerde, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yeni programlar açabilir.

(2) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesinde anabilim/ana sanat dalı bütünlüğü esas olur. Ancak, öğrencilerin diğer anabilim dalları ders planlarında yer alan kimi derslere yazılmaları özendirilerek değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) Anabilim/ana sanat dalları tarafından önerilen programlar ile değişiklik önerileri enstitü kurulu onayı ve Senato kararı ile yürürlük kazanır.

(4) Enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile diğer enstitülerle iş birliği yapılarak ortak programlar açılabilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimi ücretlidir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücreti, ders başına öğrenim ücretleri, tez ücreti, dönem projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti yüksek lisans programları için dört yarıyıl, doktora programları için sekiz yarıyıl karşılığıdır. Yüksek lisans programları için azami iki yarıyıl, doktora programı için azami dört yarıyıl ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt sildirmeye ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Burslar

MADDE 8 – (1) Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile burs verilebilir.

Kontenjanlar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, enstitü kurulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

Başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğretim yapacak programlara başvuracak adaylarda bu Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim dalı/ana sanat dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak,

c) Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak,

ç) Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak,

d) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak,

e) Olumlu referans sahibi olmak.

(2) Enstitü yönetim kurulu, internet ortamında yürütülen tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata alınmamasına karar verebilir.

(3) Enstitü kurulu kararı ile Türkçeyi kullanma yeteneklerini değerlendirmek üzere lisansüstü eğitim alma gerekçelerini anlatan bir kompozisyon yazdırılabilir.

(4) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme esasları enstitü kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye etkisi %50’den az olamaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Doktora programına başvurabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’ten başvurulan program puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla  Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurulan programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fakültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(7) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, mülâkat/yetenek değerlendirme jürisinin önerisi ve anabilim/ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini/derecelerini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan doktora/sanatta yeterlik çalışması programı adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulünde 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen esaslar göz önünde tutulur.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa ait dersler de alabilir.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve en az 2,00 akademik ortalama tutturarak başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı en fazla bir takvim yılıdır ve izinler dışında uzatılamaz. Bu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

Kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıtları, enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Programa kabul edilen adaylar süresi içinde Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekil aracılığıyla yaptırabilir.

(2) Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödememiş veya süresi içinde mazeretsiz olarak kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (1) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği enstitü kurulu tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için,  ilk kabul edildikleri enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

(2) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır. Bu geçişler için başvurular sadece ders alma aşamasında yapılabilir.

(3) Yatay ve diğer geçiş öğrencilerinin eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları dersler konusundaki muafiyet değerlendirmeleri ilgili anabilim/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Özel öğrenciler; bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bu program kapsamında bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen ve bu nedenle ilgili kurulun onayı ile programın ders planında yer alan kimi derslere dışarıdan katılma izni verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.

(3) Özel öğrencilere Üniversitenin diploması verilmez. Bu öğrenciler statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(4) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü programındaki derslerin %50’sini aşamaz.

(5) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirerek yüksek lisans öğrencisi statüsünü kazanabilir. Bu durumda özel öğrenci olarak başardıkları derslerin kredileri geçerli sayılır ve bu dersler öğrencinin transkriptine işlenir.

Yarıyıl sistemi ve eğitim-öğretim takvimi

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim takvimi enstitülerin özellikleri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir. Bu takvim en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(3) Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/stajlar, gerektiğinde enstitü kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç Cumartesi ve/veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açıköğretim veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 18 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda derslerin tümü ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışmaları, anabilim dalı/ana sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı bir dilde yazılabilir.

Ders planları ve kredili sistem

MADDE 19 – (1) Bir programda açılacak dersler anabilim/ana sanat dalı/program tarafından hazırlanır ve enstitü kurulunun görüşü ve Senato onayı ile kararlaştırılır.

(2) Enstitü programlarının eğitim-öğretiminde AKTS uygulanır.

Dersler ve ders sorumluları

MADDE 20 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Açılacak zorunlu ve seçmeli dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, anabilim/ana sanat dalı tarafından belirlenir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanıp ilân edilir.

(2) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretim görevlileri/sanatçı öğretim elemanları da ders sorumlusu olabilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri; akademik takvimde gösterilmiş tarihlerde ve her yarıyıl başında derslere yazılırken kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenim ücretini belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş tarihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrenci, kaydını bizzat yenilemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni ile kaydını yenileyememiş öğrenciler, ders alma-bırakma süresinde kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de kayıt yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Derse yazılma ve ders bırakma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılır.

(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak yazılması gerekir.

(3) Öğrenciler, haklı ve zorunlu nedenlerle başvurmaları halinde, kesinleştirerek yazıldığı bir dersi yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir.

(4) Öğrenciler danışmanın ve anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile başarısız oldukları bir dersin yerine başka bir derse yazılabilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli/Sanat Eseri Raporlu Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 24 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez/sanat eseri rapor çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez/sanat eseri raporu çalışmasına kayıt yaptırmak ve sonraki yarıyıllarda da kaydını yenilemek zorundadır.

(4) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. Bu dersler, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerinden de seçilebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 26 – (1) Anabilim dalı başkanlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar her bir öğrenci için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, eş tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans programı diploması

MADDE 27 – (1) Enstitü yönetim kurulu kararı ile 29 uncu maddede belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla başarılı olan öğrenci tezli yüksek lisans programı diploması almaya hak kazanır. Yüksek lisans diplomasında enstitü anabilim dalı programının onaylanmış adı ve mezuniyet tarihi yazılır.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

Yüksek lisans tezi/sanat eseri önerisi

MADDE 28 – (1) Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi sağlayan öğrenci bir tez/sanat eseri önerisi hazırlamak ve önerisini anabilim dalına bildirmek zorundadır.

(2) Tezin/sanat eseri raporunun başlığı ve kapsamı öğrenci ve danışmanı tarafından, anabilim/ana sanat dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak belirlenir.

(3) Tez/sanat eseri önerisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış ve danışman tarafından kontrol edilmiş tezini/sanat eseri raporunu intihal yazılım programı raporu ile birlikte altı nüsha olarak enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci; teslim edilen tezi/sanat eseri raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez/sanat eseri raporu değerlendirme jürisi, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri; biri öğrencinin tez/proje danışmanı ve en az biri başka üniversitenin ilgili anabilim/ana sanat dalından olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(4) Üç kişilik jürilerde; jüri tarafından değerlendirilecek tez/sanat eseri raporu için birden çok tez/proje danışmanının atanmış olması durumunda, jüride ancak bu danışmanlardan biri görev alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanat eseri raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına/sanat eseri savunmasına alır. Bu savunma; tez sunumu/rapor sunumu ve teze/rapora ilişkin soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanat eseri raporu savunması izleyiciye açık olarak yapılır.

(6) Tez/sanat eseri raporu savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez/sanat eseri raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar jüri tarafından savunmayı izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(7) Tezi/sanat eseri raporu başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi/sanat eseri raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sanat eseri raporunu aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, mezuniyet projesine başlatıldığı yarıyılda ilgili proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitü tez yazım kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorundadır.

(3) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla üç yarıyıldır. Ancak öğrenci üçüncü yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve dönem projesi dersinden başarılı olmak kaydıyla ikinci yarıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini danışmanına onaylatmak zorundadır. Danışman tarafından onaylanmamış dönem projesi başarısız sayılır ve dönem projesi dersi tekrar alınır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Derslerinden ve dönem projesi dersinden başarılı olan öğrenci enstitü yönetim kurulu onayıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yüksek lisans diplomasında enstitü anabilim dalı programın onaylanmış adı ve mezuniyet tarihi yazılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelik ile tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Danışman ataması

MADDE 33 – (1) Anabilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve dönem projesi danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlar öğretim üyeleri veya nitelikleri enstitü yönetim kurulunca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Bu süre içinde başaramadığı dersleri olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde AGNO’su 2,50/4,00’nin altında olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora dersleri, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslerin kredileri toplamı programın gerektirdiği toplam kredinin üçte birini aşamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora eğitiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK tarafından belirlenir.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört yarıyıldır. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla doktora programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve savunma sınavından başarılı olamayan öğrenciler ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve tez sınavlarına katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin eğitim gördüğü yarıyılı temel alarak her bir öğrenci için Üniversitenin bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır. Eş tez danışmanı başka bir üniversitenin öğretim üyesi de olabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yeterlik komitesi ve sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine ve kapsamlı bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci bu tarihlerde enstitüye başvurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00/4,00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır. Başvuru şartına bakılmaksızın belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmeyenlere azami iki yarıyıl süre tanınır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.  Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna en az salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.

(6) Üçüncü defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bundan sonra gireceği her yeterlik sınavı için bir yarıyıl ücretinin yarısını öder. Bu ücret her akademik yıl yeniden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaramayan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek kaydıyla fazladan dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş tez danışmanının olması durumunda eş tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine kendisi ulaştırır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen bir öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar. Bahsi edilen süre tez önerisinin reddedildiği tarih itibari ile başlar.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az dört ay sürenin geçmiş olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir raporu enstitü aracılığı ile sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve izleyen yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Üst üste iki kez tez izleme sınavına katılarak başarısız olan veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması süresince elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, intihal yazılım programı raporunu danışmanına teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunmasına girebilmek için öğrenci tarafından enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal veya uluslararası bir etkinlikte sunum şartının yerine getirilmesi veya dijital ortamdakiler dahil olmak üzere Üniversitenin bir yayınında yayımlanması gerekir.

(2)  Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için aralarında en az 6 ay olan en az 3 tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitüye bildirir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 90, en fazla 120 dakikadır. Tez sınavından en geç bir hafta önce duyurulması için gerekli tedbirleri almak anabilim dalı başkanlığının sorumluluğundadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

(7) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen tarihte tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ise ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek doktora programı ile ilişkisi sona erdirilir.

(9) Azami süreyi dolduran öğrencilere öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Doktora diploması

MADDE 42 – (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO en az 3,00/4,00 olan öğrenci, yeterlik ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Tezin akademik yazımı Senato tarafından onaylanan tez kılavuzuna uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş dört kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren dört adet elektronik kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları da tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Belirtilen teslim enstitüye yapılmadan doktora diploması düzenlenmez. Doktora diploması üzerinde, adı, soyadı, doktora programının onaylanmış adı, doktora tezinin başlığı ve doktora sınav tarihi bulunur.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 43 – (1) Enstitü anabilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senatoca belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda ve/veya sözlü olarak da yapılabilir.

Özel hükümler

MADDE 44 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin işleri

MADDE 45 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri disiplin işleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 46 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu Yönetmelikte ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine ilişkin hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (elektronik posta adresi dahil), telefon gibi kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmamaktadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.