20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER ARAŞTIRMA VE

GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (DÜAGEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) DUAGEM: Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezini,

c) Merkez: Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yapmak.

b) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için farmakope, ruhsatlandırma unsurlarına uygunluk analizlerini gerçekleştirmek, bunun için akredite laboratuvarlarda analizleri yapmak ve bu hizmeti kamu, özel sektör ve üniversiteler için sunmak.

c) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelere araştırma ve Ar-Ge çalışmalarında gerekli olan kimyasal analizleri hizmet olarak sunmak.

ç) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için üretim teknolojilerini araştırmak ve bunların geliştirilmesi çalışmalarını yapmak.

d) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için farmakope, ruhsatlandırma standartlarını belirlemek ve bunlar ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünlerin biyolojik ve farmakolojik etkilerinin in vitro ve in vivo metotlar ile belirlenmesi ve taranması çalışmalarını yapmak.

f) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirlemek ve bunlarla ilgili olan politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak.

g) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirmek.

ğ) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, kalite kontrol gibi konularda danışmanlık hizmetlerini sunmak.

h) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak ülkemiz için öncelikli olan alanlarda Ar-Ge araştırmalarını sürdürmek ve bu konularda çalışacak kalifiye elemanları yetiştirmek.

ı) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak toplumun bilinçlenmesini sağlayacak neşriyatları düzenlemek ve yayınlanmaları konularında çalışmalar gerçekleştirmek.

i) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak uluslararası platformlarda ülkemiz ve konu ile ilgili ülkemizin potansiyelinin tanıtımını sağlamak.

j) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak öncelikli Ar-Ge alanlarında kamu kuruluşları, üniversiteler ve endüstri ile ortak çalışmalar yürütmek.

k) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak kamu kuruluşları, üniversiteler, endüstri gibi paydaşlara seminerler ve kısa eğitim programları vermek, alanla ilgili olarak bilinçlendirme yapmak.

l) Ülkemizin yerel doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak özel veri tabanlarını oluşturmak ve araştırmacıların hizmetine sunmak.

m) Ülkemiz yerel doğal kaynaklı bitkisel ve fungal kaynaklı ürünler için değerli bitki ve mantar kültürlerinin üretim ve araştırma amaçlı İyi Tarım Uygulamaları (İTU – Standart içeriğe sahip ürünlerin yetiştirilmesi uygulamaları) dahilinde yetiştirilmesi ve bununla ilgili olarak üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile beraber bu uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

n) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili Ar-Ge çalışmaları sonucu prototip ürünlerin üretilmesi ve bunlarla ilgili patentleri almak.

o) Ülkemizde doğal olarak yetişen ve gen kaynaklarımız olan endemik ve tehdit altında olan bitki ve mantar türlerinin korunması ile ilgili olarak koruma çalışmalarını kamu paydaşları ile yapmak.

ö) Ülkemizde kalifiye eleman eksiği bulunan stratejik konularda “know-how” transferi için gerekli görülen durumlarda bünyesinden yurtdışına elemanları göndermek ve teknoloji transferini sağlamak.

p) Gerekli görülen stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili “reverse-engineering” metodolojilerinin kullanılarak yerli ürünlerin geliştirilmesi, mevcut özelliklerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) DÜAGEM’e bağlı olan analiz ve araştırma laboratuvarlarının işlemesini ve akredite olmasını sağlamak.

b) DÜAGEM’in AR-GE faaliyetleri için gerekli olan altyapı (bina, makine-teçhizat) için kurum içi ve kurum dışı fon teminini sağlayarak araştırmacıların kullanımına arz etmek.

c) DÜAGEM bünyesinde gerekli görülen alanlarda Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için laboratuvar ve araştırma ortamlarını kurmak ve geliştirmek.

ç) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli araştırma alanları ile ilgili olarak kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlarını belirlemek ve ortak çalışma alanlarını geliştirmek.

d) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli araştırma alanlarında kalifiye Ar-Ge elemanları yetiştirmek.

e) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde kimyasal analiz hizmeti vermek.

f) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde geliştirilmesi konusunda Ar-Ge hizmeti vermek.

g) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde üretimleri konusunda Ar-Ge hizmeti vermek.

ğ) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde üretimi, kalite kontrolü ve Ar-Ge konularında danışmanlık hizmeti vermek.

h) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda stratejik doğal ürün/hammadde için standartların belirlenmesi, mevcut olan standartların güncellenerek bunlar ile ilgili farmakope çıkaran, ruhsatlandırma kriterleri belirleyen kamu kuruluşları ile paylaşımda bulunmak, bu konu ile ilgili politikalar geliştirmek.

ı) DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunmak.

i) DÜAGEM’in bünyesinde geliştirilen yerel özgün maddeler ve ülkemiz kaynaklı literatürde belirlenen, üretilen ve/veya hammadde olarak kullanılan özgün maddeler ile ilgili olarak veri tabanlarını geliştirmek bu veri tabanlarını araştırmacıların kullanımına arz etmek.

j) DÜAGEM bünyesinde çalışan personel tarafından konu ile ilgili endüstri, kamu, üniversite paydaşlarına seminer ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak.

k) DÜAGEM bünyesinde çalışan personelin katılımı/organizasyonu ile uluslararası platformlarda ülkemiz ve konu ile ilgili potansiyelinin tanıtılması çalışmalarında bulunmak.

l) DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak toplumun bilinçlenmesini sağlayacak neşriyatları düzenlenmek ve yayınlanmak.

m) DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirmek.

n) DÜAGEM’in belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirlemek ve bunlarla ilgili olarak politikaları geliştirmek.

o) DÜAGEM çalışma alanı kapsamında doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda bünyesinde ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle gerçekleştirmek.

ö) DÜAGEM ülkemiz yerel doğal kaynaklı bitkisel ve fungal kaynaklı ürünlerin hammaddelerinin sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için değerli bitki ve mantar kültürlerinin üretim ve araştırma amaçlı İyi Tarım Uygulamaları (İTU) dahilinde yetiştirir ve bununla ilgili olarak üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile beraber bu uygulamaları gerçekleştirir.

p) DÜAGEM ülkemizde doğal olarak yetişen gen kaynaklarımız olan yerli endemik ve tehdit altında olan bitki ve mantar türlerinin korunması ile ilgili olarak koruma çalışmalarında kamu paydaşlarına destek verir.

r) DÜAGEM ülkemizde kalifiye eleman eksiği bulunan stratejik konularda “know-how” transferi için gerekli görülen durumlarda yurtdışına bünyesinden elemanların gönderilmesi ve teknoloji transferinin sağlanması çalışmalarını gerçekleştirir.

s) DÜAGEM gerekli görülen stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili “reverse-engineering” metodolojilerini kullanılarak yerli ürünlerin geliştirilmesi, yerli ürünlerin mevcut özelliklerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmaları gerçekleştirir.

ş) Ar-Ge merkezleri ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Mevzuat ve Hükümleri ile verilen diğer görevleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür, DÜAGEM Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

(4) Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, Müdür Yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu Rektörden aldığı onay ile toplantıya davet etmek, bu Kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra uygulamaya koymak.

d) Merkezin çalışma alanları içerisinde bulunan görevlerde, Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Danışma Kurulunun görüşünü almak ve bu görüşü Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bölümlerinin çalışmalarını merkez hedefleri, görevleri doğrultusunda kontrol etmek ve yönlendirmek.

f) Merkezin, bölümlerin etkin bir şekilde işletilmesi ve idaresi ile ilgili denetimi sağlamak, gerekli tedbirleri almak.

g) Merkez bünyesinde bulunan bölümlerde yürütülen projelerin işleyişini izlemek ve denetlemek.

ğ) Merkezin, yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarla ilişkilerini sağlamak ve işbirliklerini yapmak.

h) Merkezde bulunan makine ve teçhizatın bölümler tarafından etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

ı) İlgili mevzuatın hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin Yönetim Kurulunun Başkanı Rektördür.

(2) Yönetim Kurulu, Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanı, Merkez Müdürü ve Merkez Bölüm Başkanları olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşmaktadır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(4) Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(5) Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

(6) Yönetim Kurulu Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdürü vekalet eder.

(7) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç halinde alt komisyonlar kurabilir.

(8) Yönetim Kurulu, yılda 4 defa olağan toplantılarını gerçekleştirir. Gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak toplanabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını değerlendirmek.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara ilişkin kararlar almak.

c) Müdürün hazırladığı ve sunduğu, merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını değerlendirmek.

ç) Müdürün hazırladığı ve sunduğu, merkezin yıllık bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, merkez bölümleri ile araştırma gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve kişilerle işbirliğini sağlamak konusunda Müdüre destek olmak.

f) Doğal ürünler konusunda çalışan paydaşların belirlenmesi ve bu paydaşlarla yapılacak işbirliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

g) Doğal ürünler konusunda önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının uygulanmasını sağlamak.

ğ) Gerekli görülen durumlarda Danışma Kurulunun görüşünü istemek ve Danışma Kurulunun önerilerini ele almak.

h) Doğal ürünler alanında öncelikli/stratejik alanlarda araştırma ve projelerin yapılması konusunda çalışmalarda bulunmak.

ı) Öncelikli Doğal ürünler araştırma alanlarında kalifiye Ar-Ge elemanların yurtiçinde/yurtdışında yetiştirilmesi konusunda kararlar almak.

i) Merkez bölümlerinin çalışmalarının kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda kararlar almak.

j) Merkez için ve ulusal stratejik planlamaların ve politikaların belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda araştırma yapan ve tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Merkez Müdürünün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı veya diğer Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulunun dört üyesi Üniversitelerden öğretim üyesi olmak üzere, ikisi Merkezin faaliyet alanlarında çalışan kamu kuruluşu ve ikisi özel sektörden olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu, olağan olarak yılda en az bir defa ya da olağanüstü olarak Rektörün çağrısı ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Merkez Müdürünün ve Yönetim Kurulunun talebi ile belirtilen konularda, görüş oluşturmak ve Merkez Müdürüne iletmek.

Merkez bölümleri ve araştırma grupları

MADDE 14 – (1) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine uygun olarak Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerekli görülen Merkez Bölümleri ve Araştırma Grupları oluşturulabilir. Oluşturulan bölümlerde çalıştırılmak üzere gerekli görülen sayıda ve vasıfta personel, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.