19 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30245

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI GÖÇ VE DİASPORA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma Merkezi: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Müdür: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Araştırma Merkezinin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Araştırma merkezinin amaçları

MADDE 5 – (1) Araştırma Merkezinin amaçları; başta Türkiye, Türk-İslam dünyası ve yakın bölgeler olmak üzere dünya üzerindeki göç ve diaspora gerçeğini daha yakından incelemek, problemleri anlamak, çözmek ve anlatmaktır. Söz konusu alanlarda yayınlar yapmak; sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar ve paneller düzenlemek; dünya gündemini meşgul eden göç, iltica ve diaspora konularına ilişkin tartışmalara bilimsel katkıda bulunmaktır. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk nüfusun sorunlarını araştırmak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmek Merkezin amaçları arasında yer alır.

Araştırma merkezinin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Araştırma Merkezi, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye merkezde olmak üzere bölgede yaşanan göçmen ve mülteci sorunları ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türk kökenli nüfusun yaşadıkları sorunları anlamak ve bu sorunların çözüm yollarına yönelik insan odaklı bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek.

b) Göç ve diaspora olguları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, seminer, konferans, çalıştay, sosyal etkinlik ve kurslar düzenlemek, düzenlenen bu gibi etkinliklere Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, ilgili alanlarda ulusal, uluslararası faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşları akademik olarak desteklemek.

c) Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya başta olmak üzere önemli medeniyet havzalarında yaşayan insanların sorunlarını ülke ya da bölge bazında araştırmak.

ç) Araştırma konularıyla ilgili hususlarda analiz ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Merkezinin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Araştırma Merkezinin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanlarından; tercihen göç, iltica, toplumsal olaylar, felaketler, diaspora olgularına ilişkin akademik araştırmaları ve sivil toplum faaliyetleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.

ç) Gerekli hâllerde Müdüre vekâlet etmek.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Araştırma Merkezinin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Araştırma Merkezinin amaçları doğrultusunda merkezin yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Araştırma Merkezi tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Araştırma Merkezine bağlı çalışma ofisinin kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz, araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Araştırma Merkezi tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

e) Araştırma Merkezinin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Araştırma Merkezinin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da merkezin amaçlarına katkı sağlayabilecek nitelikte öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği hâlinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Araştırma Merkezinin amacına uygun olarak bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Araştırma Merkezinde görev yapacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

b) Araştırma Merkezinin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına  ilişkin uygulama plan ve prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Araştırma Merkezinde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek, Rektörün onayına sunmak ve bunların yürütülmesini izlemek.

ç) Araştırma Merkezinin bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan program önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.

f) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca belirlenen Üniversitenin Merkeze katkı sunabilecek alanlarda akademik faaliyetler ve/veya araştırma faaliyetleri gerçekleştiren anabilim dalları, bölümleri, diğer araştırma merkezleri, fakülteleri ve benzeri birimlerinin yanı sıra bu alan ile ilgili kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, yasal otoriteler, meslek örgütleri gibi organizasyonlardan belirlenmiş olan en fazla 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme amacı ile açıklamalar yapmak ve toplumu aydınlatma görevini yerine getirmekle görevlidir.

Eğitim-öğretim faaliyetleri

MADDE 13 – (1) Araştırma Merkezi tarafından diğer kurum, kuruluş ve kişilere yönelik verdiği eğitim hizmetleri Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin ya da yasal çerçeveye uygun birimlerin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.