18 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30244

KANUN

HAVAARAÇLARINDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİĞER BAZI EYLEMLERE İLİŞKİN

TOKYO SÖZLEŞMESİNİ TADİL EDEN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7057                                                                                               Kabul Tarihi: 26/10/2017

MADDE 1- (1) 19/8/2014 tarihinde imzalanan “Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2017