16 Kasım 2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1168   Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

1169   Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/26)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/28)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/30)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/31)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/32)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/33)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/35)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/36)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/37)

— 2017 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2017 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2017 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

— Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/11/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/14189 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri