14 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30240

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programında en az iki yarıyıl lisans programında; doktora programında ise en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim ya da anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ile Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü düzeyde ders verebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisansta almış öğrenciler için 24 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; en az 8 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisansta almamış öğrenciler için 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; en az 9 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2017

30125