12 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30238

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2010 tarihli ve 27472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2010

27472

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/3/2013

28578

2-

9/12/2014

29200