12 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30238

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu kurullarını,

ç) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

d) Bölüm Başkanı: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,

e) Çift ana dal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen akademik personeli,

g) Değişim programları: Yurt içi/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

ğ) GNO: Genel Not Ortalamasını,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) ÖİDB: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

k) Seçimlik alan dersi: Mesleği ile ilgili zorunlu dersler dışındaki alan derslerini,

l) Seçimlik alan dışı dersler: Öğrencinin alanı dışında genel kültür veya değişik ilgi alanlarında Senato tarafından belirlenen ve öğrencinin isteği doğrultusunda alınan dersleri,

m) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu,

n) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve YÖK’ün onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

o) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan ve diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika verilen programı,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ş) Zorunlu alan dışı dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile YÖK tarafından öngörülen diğer dersleri,

t) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gereken dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtları

Program kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversite öğretim programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans ve ön lisans öğretim programlarına, ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul şartlarına göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ve değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Yatay ve dikey geçiş ile intibak

MADDE 6 – (1) Üniversite ön lisans ve lisans diploma programlarına, yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Özel öğrenci

MADDE 7 – (1) Özel öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğünün onayı ile yapılır.

(2) Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Hazırlık biriminin teklifi ve onayı ile halen hiçbir öğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar İngilizce hazırlık programına özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 9 – (1) Üniversiteye değişim programları çerçevesinde gelen öğrencilerin işlemleri ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

Çift ana dal ve yan dal programları

MADDE 10 – (1) Çift ana dal ve yan dal programları hakkında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen hususlar uygulanır. Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıt Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğrenim ücreti

MADDE 11 – (1) Öğretim ücretleri her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Burslu öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ise kayıtları yenilenmez.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyetinin kararıyla belirlenir.

(3) Misafir/Özel öğrenciler ve normal öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler AKTS kredisi esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret öderler.

(4) Öğrenci, normal öğrenim süresince sorumlu bulunduğu yarıyıl AKTS kredi yükünün altında ders alması halinde yıllık öğretim ücretini tam olarak öder.

(5) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift ana dal, yan dal ve yaz okulu için ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(6) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış fakat mezun olamamış ön lisans ve lisans öğrencileri, alacakları dersler için AKTS üzerinden ödeme yaparlar. Her bir AKTS için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir. Bu ücretler her akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Öğrencinin alacağı derslerin AKTS ücreti yıllık öğrenim ücretinden fazla olamaz, bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(7) Yaz okulu ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

Yeni kayıt

MADDE 12- (1) Öğrenci, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı, fakat başarısız olduğu dersler öncelikli olmak üzere, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.

(4) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süresi sonunda yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) İlk kaydını yaptıran birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri, kayıtlı oldukları programda bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler dışında ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, danışman onayını almak koşulu ile kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni dersler alabilir. Ancak daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri bırakamaz.

(6) Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle bu dersleri almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alacakları şekilde kayıt olurlar. Öğrencilerin önceki dönemlerden kayıt olduğu derslerin AKTS kredisi toplamı 10 AKTS kredisini aşamaz.

(7) Öğrencilerin, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ile genel ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak şartlarının birlikte mevcut olması halinde  yazılacağı derslerin AKTS kredisi toplamı kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisi toplamının 8 fazlasını aşmamak kaydı ile bir üst sınıftan derslere kayıt olabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılır.

(8) Öğretim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden tek başına ve bizzat sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(9) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemini tamamladıktan sonra, mali yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar kayıt yeniletmiş sayılmazlar.

(10) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır.

(11) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

(12) Dört yıl üst üste öğretim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir.

(13) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile programlarda yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Öğretim esasları

MADDE 15 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine intibakı yapılacak dersler, Birim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Üniversitede birinci örgün öğretim, ikinci örgün öğretim, açık ve uzaktan öğretim modellerinde öğretim yapılabilir.

(3) Üniversitede yer alacak öğretim modeli/modelleri ilgili birimin önerisi ile Senato kararı ile belirlenir. Mütevelli Heyetinin oluru ve YÖK kararı ile uygulamaya konur.

Öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 16 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az 70 iş gününü kapsayan güz ve bahar olarak iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz hafta olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Dersi veren birimlerce önerilen ve Senato tarafından uygun görülen ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(5) Akademik takvim, özel şartlar nedeniyle Senato kararı ile değiştirilebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 17 – (1) Normal öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, iki yıllık ön lisans programları için dört yarıyıl, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıldır.

(2) Azami öğrenim süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl ve beş yıllık lisans programlarında azami sekiz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(4) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(5) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Kredi ve not transferi

MADDE 18 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift ana dal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferi yapılır. Öğrenci, GNO’su 2,00’dan az olmamak koşuluyla daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı ve başarılı olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk dönem, derslerin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle ilgili birime vermek zorundadır. İlgili Birim Yönetim Kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içi/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna giden, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift ana dal programında öğrenimine devam eden öğrencinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin GNO’su, lisans programının mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda; ön lisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek ders/dersler için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 19 – (1) Öğretim programları, ilgili programdan mezun olabilmek için başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak teorik, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri derslerin saat değerleri, fakültelerde ve yüksekokullarda bölüm başkanlığınca ilgili Birim Kuruluna önerilir. Program, ilgili Birim Kurulunda kabul edildikten sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir. Bu programlarda yapılacak değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak dersler hakkında aynı yöntem uygulanır.

(3) Öğretim programında yer alan dersler; zorunlu, zorunlu alan dışı, seçimlik alan ve seçimlik alan dışı olmak üzere gruplara ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu dersleri ve zorunlu alan dışı dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Seçimlik alan ve seçimlik alan dışı dersler, tüm öğretim planının en az %25’lik kredi dilimini kapsar. Bir eğitim-öğretim yılında açılacak seçimlik alan ve seçimlik alan dışı derslerden öğrenci alacağı dersleri, kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda, danışmanının yardımıyla belirler.

(5) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu ve seçimlik olabilir.

(6) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı, haftalık olarak, teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili Birim Kurulunun kararı ile belirlenir.  Koşullu ders uygulaması alınan dersler karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya girer.

(7) Öğrenci, öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide seçimlik dersleri, seçimlik alan dışı dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(8) Öğretim planları ve haftalık ders programları Senatoya sunulur. Senato onayından geçen öğretim planları, öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. Seçimlik derslerin, seçimlik alan dışı derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından yapılır.

(9) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından, her programın özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

Yabancı dil öğretimi

MADDE 20 – (1) Üniversitenin yabancı dilde veya yabancı dil destekli eğitim-öğretim programları ile hazırlık sınıfları dâhil Türkçe öğretim yapan programlarında izlenecek yabancı dil eğitim-öğretim esasları, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı dille öğretim yapan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencinin ön lisans/lisans programına başlayabilmesi için Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması, uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek iki yıl içinde başarılı olması gerekir.

(3) Başarısız sayılan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olur. Hazırlık sınıfında birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olan ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ikinci yarıyılda yerleştirildikleri programda okumaya hak kazanırlar. Hazırlık sınıfına kaydolan ve yılsonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yılda da hazırlık sınıfına devam eder. Yabancı dil hazırlık süresi azami iki yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Üniversitenin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istedikleri takdirde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu öğrencilerden hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre öğrenim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam eder.  Hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara yabancı dil başarı sertifikası verilir.

Danışmanlık

MADDE 21 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm/program başkanlığınca, bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, mesleki gelişme ve kariyeri konularında bilgilendirir, yardımcı olur. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve ders durumunu öğrenci ile birlikte değerlendirerek öğrencinin ders seçimine onay verir.

(3) Danışman, ekle/sil haftası süresince haftalık program ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı/öğretim görevlisi görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Stajlar

MADDE 22 – (1) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşlarda Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Normal öğrenim süresi sonunda, kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümlerine göre staj çalışmasını tamamlaması için ek süre verilir ve ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Derslere devam

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim elemanının sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den fazla olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.

(2) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Uzaktan öğretim ile verilen programlardaki dersler ile örgün ve ikinci örgün öğretim programlarında uzaktan öğretim ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir.

Sınavlarda başarı ve değerlendirme

MADDE 24 – (1) Sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavları ve tek ders sınavlarından oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerler.

c) Muafiyet sınavı: Senato kararı ile dönem başlarında belirlenen dersler için muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavı, ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ara sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarına giremeyen ve mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler bu sınav haklarını, Birim Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarih ve saatte kullanırlar. Ara sınavların mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında ders başarı durumu, sadece yapılan tek ders sınavı notu ile belirlenir. Tek ders sınavının mali koşulları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

e) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili öğretim elemanlarının aldıkları ortak karara göre belirlenir.

(3) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bildirilir.

(5) Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir.

Notların açıklanması

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik dönem içi ve sonu bütün çalışma sonuçlarını, Üniversite otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere ilan etmekle yükümlüdürler.

(2) Bir dersin dönem sonu başarı listesi; Üniversite otomasyon sisteminin öğretim elemanlarına açık olduğu süre içinde verilerek kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanlıklarınca onaylanan listelerden biri bölümde bırakılır, diğeri ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ÖİDB’ye bildirilir.

(3) Sınav evrakları, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl saklanır.

Notlara itiraz

MADDE 26 – (1) Sınavlara itiraz sadece maddi hata nedeniyle ve sınav sonuçlarının Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasından ilanını izleyen 5 iş günü içinde ÖİDB’ye yazılı başvuru yolu ile yapılabilir. İtirazlar, ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılan incelemeden sonra ilgili birim yönetimi tarafından değerlendirilir. Sonuç/sonuçlar karara bağlanarak dekanlık/müdürlük vasıtası ile ÖİDB’ye bildirilir ve sonucu 7 gün içinde ilgililerine ilan yolu ile duyurulur. Bildirimler için ayrıca ilgililere tebligat yapılmaz.

Başarı notları ve katsayıları

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dörtlük başarı katsayısı ve harfli başarı notuna dönüştürülerek öğretim elemanı tarafından verilir.

a)

Harf Notları               Katsayı

AA                            4,0

AB                             3,7

BA                             3,3

BB                             3,0

BC                             2,7

CB                             2,3

CC                             2,0

CD                             1,7

DC                             1,3

DD                            1,0

FD                             0,7

FF                              0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi,

2) DV: Devamlı,

3) P: Ders devam ediyor,

4) R: Tekrar,

5) N: Kredisiz ders,

6) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,

7) DZ: Devamsız,

8) T: Transfer,

9) V: Dersten çekilmiş,

10) KL: Kaldırıldı,

11) SD: Sorumlu değil,

12) M: Muaf,

olarak tanımlanır.

(2) Başarı notu olarak AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir dersten CD, DC, DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır.

(4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye Y, başarısız öğrenciye Z notu verilir.

(6) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD veya FF’ye dönüşür.

(7) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu ÖİDB’ye bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür.

(8) V harf notu, dersten çekilen öğrenciye verilir.

(9) R harf notu, tekrar edilen dersler için kullanılır.

(10) N harf notu, ders programı uyarınca veya akademik danışmanın onayı ile kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredileri ve başarı notları, ortalama hesaplarına katılmaz.

(11) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

(12) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli ders/derslerden çekilen öğrenciye verilir.

(13) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış veya değişim programlarına katılmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T harf notu verilir.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda YNO ve GNO ile belirlenir.

(2) Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa YNO; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programına başlamasından itibaren harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su, önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(4) GNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(5) Not ortalamalarının hesabında, A’dan F’ye kadar olan notlar hesaba katılır. P, E, V ve M notları/simgeleri hesaba katılmaz. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerde alınan en yüksek not dikkate alınır.

(6) Öğrencinin başarılı sayılması için her akademik dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(7) Güz veya bahar yarıyılı sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Bu öğrencilere içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla ders yükü verilmez. Ancak, ön lisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında olan akademik yetersiz ve başarılı öğrencilere, bölüm/program başkanlığının önerisi ve Birim Yönetim Kurulunun kararı ile fazla ders yükü verilebilir.

(8) Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar.

(9) Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’yu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci yarıyıl tekrarı durumuna girer ise bir sonraki dönemde yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar etmek zorundadır. Bu dersleri bırakamaz ve bu derslerden çekilemezler.

(10) Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda yarıyıl tekrarı sona erer.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Öğrenciler; FD, FF, Z ve V notu aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadırlar.

(2) Başarı sağlanamayan veya V harf notu alınan seçimlik ders yerine, programda yer alan eşdeğer bir seçimlik ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önceki yarıyıllarda CD, DC, DD ve FD notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Mezun olma koşullarını gerçekleştiren öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

(4) Tekrar edilen dersler, akademik kayıtlarda R harf notu ile gösterilir. GNO’nun hesaplanmasında, tekrarlanan derslerde alınan en yüksek not geçerlidir.

(5) Bütün derslerini başarmış olduğu halde 2,00 GNO’yu sağlayamamış öğrencinin takip eden öğretim yılında öncelikle (DD) ve (DC) aldığı derslerini, eğitim planında ilgili yarıyılında tekrar alarak GNO’sunu yükseltmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Koşulları, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve

İlişik Kesme

Diploma ve belgeler

MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans programında en az 240 AKTS, 5 yıllık lisans programında ise en az 300 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile diploma eki ve not durum belgesi verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlamak, en az 2,00 GNO’yu sağlamak ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla ön lisans diploması verilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur, 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

(5) Ek olarak, Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

Kayıt sildirme

MADDE 31 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Rektörlüğe bir dilekçe ile başvurarak kayıt sildirme isteğinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrenciler ile ilgili işlemler Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma

MADDE 32 – (1) Hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması, tutukluluk hali, ailevi, ekonomik nedenlerle haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için mazeretlerini belgelemek koşuluyla ÖİDB’ye başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm başkanının görüşü alındıktan sonra, Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik süresince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri sadece yıllık kayıt dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşulu ile kayıt dondurma hakkı verilebilir:

a) Hastalık: Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, Birim Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

c) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli mazeretler.

(4) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:

a) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

b) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri, en geç yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.

c) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz.

(5) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce veya sürenin sonunda kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(6) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez.

(7) Kayıtlarını donduran öğrencilerin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısız olan veya Üniversiteden çıkarma cezası alan ya da mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.