12 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30238

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2015 tarihli ve 29470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci kayıt yenilemediği dönem içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki teorik ve pratik derslerine, laboratuvar ve klinik uygulamalara katılamaz ve sınavlarına giremez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temsil ettikleri anabilim dalının görüşlerini alarak ders ve klinik uygulama programlarını düzenleyip kurula getirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Klinik uygulamalar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim ve öğretim planları; Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Fakültede verilen bütün zorunlu mesleki teorik, pratik dersler ve klinik uygulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimi için gerekli derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan 5 inci yılın bahar döneminin sonuna kadar müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler teorik derslerin en az % 70’ine, ilgili derslerin pratik ve klinik uygulamalarının en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencinin devam durumu Dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Sağlık raporu öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalarda devamsız olan öğrenciler ilgili derslerin/klinik uygulamaların yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve o dersten/klinik uygulamadan başarısız olmuş sayılır. Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin/klinik uygulamaların bütünleme sınavlarına da giremezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu sınava yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yarıyıl/yılsonu sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Ayrıca bu sınava klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamayı tamamlayan ancak klinik uygulama sınavında başarısız olan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ile klinik uygulama telafisine kalıp belirlenen sürede telafisini tamamlayan 4 üncü sınıf öğrencileri girebilir.

ç) Klinik uygulama sonu sınavı: Klinik uygulama süresi sonunda öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Klinik uygulamalarda ilgili anabilim dalınca ilan edilen iş ve uygulamaları eksiksiz yapan ve yine ilgili anabilim dalınca klinik uygulama başında bildirilen başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavına girebilir.”

“f) Mazeret sınavı: Senatonun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve klinik uygulama sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“b) İZ (Akademik izinli) notu; akademik izin alan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.”

“d) MU (Muaf) notu; ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.

e) GM (Girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir.”

“(4) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları birinci fıkradaki tabloya göre harf notuna çevrilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersin başarı notu yıl içerisinde yapılacak olan ara sınavların ağırlıklarına göre elde edilecek olan notların %50’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 60 puan (veya CC) olmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Disiplin cezası almamış öğrencilerden programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.”

“(3) Mezunların başarı sıralamasını belirlemede aşağıdaki şartlar esas alınır:

a) Disiplin cezası almamış olmak.

b) Yıl kaybetmemiş olmak.

c) 5 inci eğitim ve öğretim yılında bütünlemeye kalmadan mezun olmaya hak kazanmış olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Klinik Uygulamalar, Diploma, Mazeret Halleri, Üniversiteden İlişik Kesme

ve Disiplin ile İlgili Esaslar”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Klinik uygulamalar”

“(2) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde Dekanlığın belirlediği esaslara uygun olarak rotasyon halinde klinik uygulama yaparlar. Klinik uygulama saatleri, süreleri ve klinik uygulamalarla ilgili diğer düzenlemeler Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Klinik uygulama yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Klinik uygulamalarda,  pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı veya klinik uygulama dönemi başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler anabilim dalı tarafından belirlenen sayıdaki iş ve pratik uygulamaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Klinik uygulama süresinde ilgili anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları tamamlayamayanlar klinik uygulama sonu sınavına giremezler ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca klinik uygulama telafisine veya klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.

(3) Klinik uygulamadan devamsız olanlar klinik uygulama sonu sınavına giremezler ve klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Klinik uygulama telafi ve tekrarları

MADDE 28 – (1) 4 üncü sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygulamayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar.

(2) Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %75’ini tamamlayan ancak %100’ünü tamamlayamayan 4 üncü sınıf öğrencileri klinik uygulama sınavına giremez. Öğrenci eksik kalan iş ve pratik uygulamalarını % 50 fazlasıyla Dekanlık tarafından belirlenen kurallar dâhilinde ve belirlenen telafi tarihlerinde bütünleme sınavından önce tamamlar. Bu tarihlerde eksik kalan pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde de belirtilen sayıdaki iş ve pratik uygulamayı başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve ilgili klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) 4 üncü sınıf öğrencileri, en fazla iki adet 36 gün süreli veya bir 36 gün, iki 18 gün süreli veya dört 18 gün süreli klinik uygulama telafisine kalabilir. Eğer öğrenci daha fazla sayıda klinik uygulamadan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde herhangi bir klinik uygulama tekrarı yapmadan bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı klinik uygulamaları tekrar etmek zorundadır.

(4) 5 inci sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygulamayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar. Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %100’ünü tamamlayamayan öğrenci ilgili anabilim dalındaki klinik uygulamadan başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 5 inci sınıf öğrencilerine klinik uygulama telafi hakkı verilmez.

(5) Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaları tamamlayan ancak klinik uygulama sınavında başarısız olan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri Dekanlık tarafından ilan edilen akademik takvim içerisindeki ilgili klinik uygulamanın bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.

(6) Klinik uygulama telafi ve tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde yalnızca Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/9/2015

29470