11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

TEBLİĞ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMUNDA SÖZLEŞMELİ

PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu uyarınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını,

b) Kurul: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu,

c) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu,

ç) Personel: 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen sözleşmeli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Personelin Nitelikleri, Başvuruları ile Çalışma Usul ve Esasları

Sözleşmeli personelin nitelikleri

MADDE 5 – (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kurumda; avukat, sosyolog, psikolog, tabip, uzman tabip, bilgisayar mühendisi, mütercim-tercüman ve uzman unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilir. Uzman unvanında istihdam edileceklerde öğrenim durumu itibariyle yurt içindeki veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tanıtım veya halkla ilişkiler, ilahiyat, eğitim bilimleri bölümlerinden; diğer unvanlarda çalıştırılacaklarda ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.

c) Sağlık bakımından atanacağı pozisyon için belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Yabancı dil koşulu

MADDE 6 – (1) Uzman unvanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklardan Kurumca belirlenecek yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan alması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekir. Kurumca belirlenecek yabancı dillerin konuşulduğu ülkelerde dört yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan kişilerden yabancı dil belgesi istenmez. Bu fıkrada belirtilen yabancı dil bilgisine ilişkin şartlar yabancı uyruklular için aranmaz.

(2) Kurum, sözleşmeli personel alımında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirtilen unvan sayısı yerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak toplam personel sayısının en az yarısının yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak yabancı dil koşulunun sağlanmasını gözetir.

(3) Mütercim-Tercüman olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir.

Sözleşmeli personelin yerleştirilme usulü

MADDE 7 – (1) Kurum, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar aday arasından Kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısına göre sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Kurumca istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususlar yerleştirme veya sınav tarihinden en az 15 gün önce Kurumun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(3) Sınav ve yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçların tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; yerleştirme yapılacak sözleşmeli personelin atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

(4) Yapılacak sınavlarda, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Başvuranlardan istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 8 – (1) Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Kişilerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dışında ayrıca bir bilgi veya belge istenmez. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla kişilerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermeleri talep edilebilir.

b) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları.

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair sağlık raporu beyanı.

(2) Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adayların adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir.

(3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. Sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

Yerleştirme işlemleri

MADDE 9 – (1) Yerleştirme işlemleri Kurumca yapılır. Kurumca yapılacak duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerin tamamlanması üzerine başvuru sahipleri göreve başlatılırlar.

(2) İlk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın duyuruda ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayanlar yerleştirme veya atama hakkından feragat etmiş sayılırlar.

Sigorta

MADDE 10 – (1) Personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Personele ödenecek ücret

MADDE 11 – (1) Personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir.

(2) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz.

Sözleşme süresi

MADDE 12 – (1) Personelin sözleşme süreleri mali yılla sınırlıdır. 

Başka işte çalışma yasağı

MADDE 13 – (1) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Görev yeri dışında çalıştırma

MADDE 14 – (1) Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

(2) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilir. 

İzinler

MADDE 15 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(2) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

(3) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(4) Sözleşmeli personele isteği üzerine;

a) Eşinin doğum yapması hâlinde, iki gün babalık izni,

b) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde üç gün izin,

verilir.

(5) Kamu sağlık hizmeti sunucuları tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Ödemeler

MADDE 16 – (1) Ödemeler her aybaşında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

Çalışma saat ve süreleri

MADDE 17 – (1) Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

Sözleşmeli personelin sayısı

MADDE 18 – (1) Çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde on beşini geçemez.

Hizmet sonu tazminatı

MADDE 19 – (1) Kurumda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

(2) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

(4) İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeniden hizmete alım

MADDE 20 – (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Kurum, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam eder.

(2) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 21 – (1) Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Kurumca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

(2) Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

(3) Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Usul ve Esasları Başkan yürütür.