11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE VARDİYA TUTMA

STANDARTLARI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ UYARINCA BELGELERİN

KARŞILIKLI TANINMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI İLE

MUTABAKAT ZAPTINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7045                                                                                                    Kabul Tarihi: 25/10/2017

MADDE 1- (1) 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” ile “Mutabakat Zaptı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2017