9 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30235

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) BÜDEM: Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

e) Kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık ders programında yer alan teorik ve/veya teorik artı yarım uygulama saatinden oluşan kredi değerini,

f) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Türkçe yeterlik belgesi: Yabancı uyruklu öğrenciler için BÜDEM veya YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belgeyi,

h) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

j) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarının Açılması, Uygulanması ve Öğretim Dili

Eğitim programlarının açılması ve uygulanması

MADDE 4 – (1) Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların açılması, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının veya disiplinler arası açılacak programlarda enstitü müdürünün teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır ve YÖK Başkanlığının onayına sunulur. Enstitü kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir. 

(2) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla uygulamaya konulur.

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler bu dilde tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurt Dışı Öğrenci Değişimi,

Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Ders Ekleme ve Ders Silme

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitüdeki eğitim programlarına öğrenci alınması, kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar dönem başında anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra Üniversitenin ve enstitünün internet sayfalarında yayımlanır.

Başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Başvuruya ilişkin genel koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, mezuniyet not durum ve varsa yabancı dil belgelerini, ilanda belirtilen ve değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleriyle birlikte girmek istedikleri programa başvururlar. Başvurular elektronik ortamda yapılır. Adayların başvuru kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce yürütülür.

b) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Askerlik durumu için adayların beyanı esas alınır.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler ile güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler hariç, yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir.

(2) Birinci fıkradaki genel koşulların yanı sıra, adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak,

2) ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak,

3) Varsa YÖKDİL, YDS veya eşdeğerindeki belgeyi sunmak.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması barajı, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.

c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ya da hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.

2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma sistemlerinde ise YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır.

3) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

4) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir.

5) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 55 standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 76,66 lisans mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmaması gerekir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce yapılır. Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılmasına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde uzaktan öğretim programları hariç, başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun %10’u alınır.

ç) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavı uygulanmaz, başvuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir.

d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulünde genel başarı puanı 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ise 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir.

g) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınavı notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

ğ) Lisansüstü bilim sınavı sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Sınav jürisi, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

 (2) Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler, yüksek lisans programları için lisans programlarından, doktora programları için lisans veya yüksek lisans programlarından alınabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez, mezuniyet not durum belgesinde gösterilir, ağırlıklı not ortalamasına katılmaz ve kredi yükünden sayılmaz. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda öğrencinin bu dönemi öğrencilik süresine dâhil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili ders kaydı, devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda öğrenim gördüğü ilgili programın esasları uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Süresi içerisinde bilimsel hazırlık öğrencilerinin aldıkları tüm dersleri başarmış olmaları gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli konularda bilgilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; akademik takvimde belirtilen sürede, lisans mezuniyet/öğrenci belgesi ve not durum belgesinin onaylı örneklerini ekledikleri dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerin en fazla iki tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin saydırılması, öğrenci danışmanı ile anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik statüsü kazanılan lisansüstü programının süresine dâhil edilmez.

(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış ve ayrılacağı programdaki uzmanlık alan dersi hariç tüm sınavlarını başarmış olan ayrıca yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 80 veya 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; güncel ve onaylı olarak dilekçelerine ekleyecekleri ders içerikleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi ile derslerin başlama tarihinden önce enstitüye başvurur.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı karara bağlanır.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri gerekli görüldüğünde yeniden tez konusu belirlenmek, doktora öğrencileri ise gerekli görüldüğünde yeniden doktora yeterlik ya da tez önerisi sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş hakkından yararlanabilirler.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin dersleri ve notları öğrencinin transkriptine aynen aktarılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Türkçe öğretim yapan bir üniversiteden mezun olan adaylar için Türkçe yeterlik belgesi koşulu aranmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde o dönem için ders kaydı yaptırmaksızın Üniversitede devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak öğrenci ve anabilim dalı koordinatörleri tarafından yapılır. İki Üniversite tarafından imzalanan sözleşme ilgili değişim programı koordinatörlüğü tarafından enstitüye gönderilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu dersler aynen kabul edilir ve alınan notlar, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) 8 inci maddeye göre kayıt hakkı kazananlar, kendilerinden istenen belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde enstitüye teslim ederek tezsiz programlar hariç sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrenciler; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde ders seçimini yapar, danışmanın onayıyla ders kaydı tamamlanır. Ders kaydı yaptırılmayan dönem, öğrenim süresine dâhildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler veya mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt sildirmek için enstitüye yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Öğrenci katkı payı

MADDE 15 – (1) Normal sürede öğrenimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı alınır.

(2) Öğrenci, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ilgili dönemin başında ve iki eşit taksitte öder.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini tekrar eden öğrenciler bütün derslerini geçmiş olmak koşuluyla dönem projesi için kayıt yaptırdığı dönemde yalnızca katkı payı bedelini öder.

Ders ekleme-ders silme

MADDE 16 – (1) Danışman öğretim üyeleri, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde o dönemin eğitim programlarında mevcut olan derslerden öğrencilerin ders seçimlerine ekleme yapabilir veya silebilir. Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 AKTS’ lik dersleri aldıktan sonra alttan kalan başarısız veya eksik derslerini tamamlamak üzere iki derse kadar ilave ders alabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrenciler başarısız oldukları veya eksik tüm derslerini üçüncü dönemde alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler

MADDE 17 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi ile belirlenerek enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile lisansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki öğrencilerin, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi lisansüstü eğitim sırasında alması zorunludur.

(5) Lisansüstü programlarda tezsiz programlar hariç uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli, tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu olarak açılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Uzaktan öğretim programları hariç lisansüstü derslere en az %70 devam zorunluluğu vardır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından izlenir. Uzaktan öğretim programlarında ise devam gerektiren faaliyetler öğretimin sürdürüldüğü ilgili birim kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar ara sınav, mazeret sınavı, genel ve bütünleme sınavlarından oluşur. Ara sınav dönem içerisinde, genel sınav dönem sonunda yapılan sınavdır.

(2) Sınavlar; programda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı olabileceği gibi ödev ve proje değerlendirmesi şeklinde de olabilir.

(3) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. En geç ara sınavların bitimini takip eden hafta içerisinde müracaat edip ilgili enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci, mazeret sınavına girebilir.

 (4) Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 20 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğrencinin dönem içi çalışmaları ve ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem çalışmaları ile ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı %40, genel sınav notunun katkı oranı %60’tır.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması gerekir.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri, seminer dersi, dönem projesi, uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

Başarı notları

MADDE 21 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

DEĞERLENDİRME             YÜKSEK LİSANS                            DOKTORA

Puan             Not                 Katsayı            Derece                     Katsayı          Derece

90-100          AA                 4,00                 Pekiyi                      4,00               Pekiyi

85-89            BA                 3,50                 İyi-Pekiyi                3,50               İyi-Pekiyi

80-84            BB                  3,00                 İyi                            3,00               İyi

75-79            CB                  2,50                 Orta-İyi                   2,50               Orta-İyi

65-74            CC                  2,00                 Orta                         -                    -

0-64              FF                  0,00                 Başarısız                  -                    -

-                    YT                  -                      Geçer                       -                    Geçer

Başarısız sayılan diğer notlar

MADDE 22 – (1) Başarısız öğrenciye durumuna göre;

a) DZ: Devamsız,

b) GR: Girmedi,

c) YZ: Yetersiz,

harf notlarından biri verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim üyesi, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

Başarısız olunan dersler

MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar alırlar. Zorunlu dersler dışındaki dersler için danışmanının onayı ile öğrenci, başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Bir dersin AKTS’si ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.

Genel not ortalaması

MADDE 26 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden 75 (4,00 üzerinden 2,50), doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden 80 (4,00 üzerinden 3,00) olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programlara öğrenci alınmasının koşulları ve kontenjanların belirlenmesi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun  teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında üstün başarı gösteren, genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, kayıtlı olduğu anabilim dalının tezli yüksek lisans programı varsa 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayından sonra tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, kayıtlı olduğu anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programı varsa anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tezli yüksek lisans programı, amacı ve kapsamı

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı 21 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri, tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Ayrıca lisansüstü dersler, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerden en fazla iki ders öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dâhil edilebilir.

(4) Daha önce kayıtlı öğrenci olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu programa uygun görülen dersler transfer edilebilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, azami süre ise altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci seminer dersini en erken ikinci yarıyılda alabilir. Seminer dersini alan öğrenci ilgili dönem sonunda bir sunum yapar. Bu sunum tez konusu ile ilgili de olabilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Seminer dersini almayan veya başarısız olan öğrenci, tez dönemine geçemez.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın başında; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin kadrosunda belirlenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi bulunmaması halinde; ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci  tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu değişikliği öğrencinin ve danışmanın talebi ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile ilgili form, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Savunma sınavından önce enstitü yönetim kurulu kararıyla tezin jüri üyelerine dağıtımı danışman gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez savunma sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezden başarısız olan öğrencilerin talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını, elektronik kopyasını ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

(5) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı, amacı ve kapsamı

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konularda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, en erken ikinci dönem başında dönem projesi dersini alabilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönem sonunda yazılı proje ve/veya raporu danışmanına teslim eder. Yazılı proje ve/veya rapor danışmanın uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazısı ile enstitüye gönderilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını birinci yarıyılın başında ve/veya dönem projesini yürütecek olan proje danışmanını konusuyla birlikte dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı dönemde bildirir.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve diploması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı,  anabilim dalı başkanlığı tarafından proje danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşturulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavına giremeyip proje danışmanı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise en geç on beş gün içerisinde sınav tarihi belirlenerek bir ay içerisinde tekrar sınava alınır.

(2) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci dönem projesinin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını, elektronik halini ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve dönem projesi şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ve/veya azami süresi içinde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 (3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesinin danışman öğretim üyesi tarafından uygun görüldüğüne dair tutanağın ve enstitü tarafından istenilen sayıda dönem projesi nüshasının ve/veya elektronik halinin, dönem sonunda enstitüye bildirilmesi ve mezuniyet için gerekli olan diğer koşulları da sağlaması kaydıyla öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılır. Azami süresi içerisinde dönem projesi danışmanı tarafından başarısız olarak değerlendirilen ve/veya dönem projesi enstitüye teslim edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayarak mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenciye uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Tezsiz yüksek lisans programlarında mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyet kararının alındığı tarihtir.

(6) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 37 –  (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 kredi ve 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik, tez önerisi ve tez izleme sınavlarından oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılır.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora programının süresi

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, azami süre ise on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, azami süre ise on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 39 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ya da anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır. Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır ve belirtilen sürede mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora yeterlik komitesinde herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler veya değişiklik talebi üzerine yeni üye teklifleri enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne önerilerek enstitü yönetim kurulu kararıyla komite yenilenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavına giremeyip danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir yazılı raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez önerisi sınavına giremeyip danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez tez önerisi sınavında başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin onayı ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisi sınavına girer. Öğrenci, yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 43 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az beş ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci aynı dönemde veya kaydını yaptırmak kaydıyla müteakip dönemde yeniden sınava alınır.

(4) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tezin adında tez izleme komitesinin onayı ile değişiklik yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile ilgili formu, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Doktora tez savunma sınavının tarihi ve yeri anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Mazereti nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezinde başarılı olamayan öğrencinin talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci; doktora tezini enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla tezin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda elektronik kopyasını ve istenen belge ve dokümanları enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrencinin geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle başvurusu üzerine, enstitü yönetim kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra doktora diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 kredi ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalardan oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredi ve 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla on dört adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalardan oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılır.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Sanatta yeterlik programının süresi

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman birinci yarıyılın başında atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içinden veya dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

 (4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder/sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile ilgili formu, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezinde başarılı olamayanlara talepleri üzerine ilişiğinin kesildiği anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması halinde anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(5) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık alan dersi

MADDE 51 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel ve akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü izleyebilme yeteneğinin kazandırılması, bilimsel etik kurallarının öğretilmesi ve özümsetilmesi amacıyla diğer lisansüstü dersler gibi kodlanan ve tamamı teorik olan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi/öğrencileri için tez konusuna göre ayrı ayrı veya ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez döneminde açılması zorunlu derslerden olup, ders döneminde de açılabilir.

(3) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi yalnız asıl danışman tarafından verilir.

(4) Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için haftalık dört saat olarak verilebilir.

(5) Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de kesintisiz devam eder.

(6) Uzmanlık alan dersi haftalık ders yükü ve ders programında gösterilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dâhil değildir.

Kayıt dondurma ve öğrenime ara verme

MADDE 52 – (1) Mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar kaydı dondurulabilir. Bu süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz ve farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılamaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler; verilen süre bitiminden önce kayıt dondurma sebebi ortadan kalkmış ise derslerin başlamasını takip eden bir ay içerisinde enstitüye yazılı olarak başvuru yapar ve kayıt dondurma işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin süreleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından başlar ve bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin diplomalarında uzaktan öğretim ibaresi yer almaz.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.