9 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30235

TBMM KARARI

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİNİN

ARAŞTIRILARAK BAĞIMLILIĞIN NEDENLERİNİN VE ALINACAK

TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ MAKSADIYLA BİR MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1167                                                                                                 Karar Tarihi: 02.11.2017

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 02.11.2017 tarihli 17’nci Birleşiminde karar verilmiştir.