8 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30234

YÖNETMELİK

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,

h) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

ı) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,

i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

j) Sözlü sınav: Görevde yükselme suretiyle atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

k) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki birimleri,

l) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı,

n) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

o) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, müdür,

2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman.

e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem programcısı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, muhasebeci yardımcısı, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, topograf, hemşire, sağlık memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi müdür, şube müdürü, başuzman ve daha üst görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış olmak.

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi müdür, şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) İç denetçilerin atanması için;

1) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından iç denetçi olarak atanacaklarda, ilgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;

a) Münhal kadro veya pozisyon bulunması,

b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro ve pozisyonların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü, Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik branş için; Teknik Uzman, başmühendis, mühendis, mimar olmak ve iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kadrolara atanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi bulunmak,

4) İdari branş için; Uzman, şef, programcı, çözümleyici, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi olmak.

b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezun olmak,

2) Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak.

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak,

2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.

ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sağlık memuru veya idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda olmak üzere en az beş yıllık hizmeti bulunmak.

d) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak.

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (e) bendinde belirtilen görevlerde olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

f) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman, şef, programcı, sistem programcısı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi olmak.

g) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak Kurumda iki yıl çalışmak şartıyla, 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yükseköğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde sayılan pozisyonlarda hizmeti bulunmak.

ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek.

h) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ı) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde sayılan pozisyonlarda hizmeti bulunmak,

5) En az 4 yıl hizmeti bulunmak.

i) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık, istatistikçi, kimyagerlik ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Meslek teknik lisesi mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların Programcılık bölümlerinden mezun olmak,

2) Bilgi işlem programlama dilini bildiğini belgelendirmek,

3) En az iki programlama dilini bilmek,

4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Hemşire veya sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin veya hemşirelik sağlık memurluğu bölümü mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

yer alır.

(5) Diğer kurumların personeli ve adaylık süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

 (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek.

c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama

MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere atanmaları sınavsız yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. Ancak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.