7 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30233

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversitede gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak ve Üniversiteye yönelik tutumlarını daha olumlu hale getirecek faaliyetlerde bulunmak,

b) Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek için öğretim elemanlarına yönelik programlar düzenlemek,

c) Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına Üniversite ve fakülte faaliyetleri hakkında bilgilendirici etkinlikler hazırlamak,

ç) Öğrenme ortamlarının teknolojik alt yapıdan faydalanılarak geliştirilmesini sağlamak,

d) Öğretim elemanı ve öğrenciler düzeyinde araştırmalar yaparak sonuçları yönetsel birimler ile paylaşmak,

e) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini yükseltmek,

f) Eğitim ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğrencilerin akademik başarılarına etki eden unsurlar ile ilgili seminerler düzenlemek,

b) Öğrencilerin akademik başarılarına olumsuz yansıyan durumları tespit ederek çözüm önerilerini yönetimle paylaşmak.

(2) Öğretim üyelerinin akademik gelişimlerine destek olmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğretim elemanlarının uzmanlıkları doğrultusunda seminer düzenlemesini sağlamak,

b) Öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda gelişim alanlarını belirlemek ve buna yönelik programlar hazırlamak,

c) Öğretim elemanlarına yönelik ders notlarını hazırlayıp sunabilecekleri çevrimiçi ortam hazırlamak.

(3) Merkez, göreve yeni başlayan öğretim elemanlarını fakülte ve Üniversite hakkında bilgilendirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite yönetmeliği, öğrenci/akademik bilgi sistemi ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirici seminer düzenlemek,

b) Üniversitemize yeni katılan öğretim elemanlarının akademik ve sosyal uyumunu destekleyici uyum programı düzenlemek.

(4) Merkez, öğrenme ortamlarının teknolojik alt yapıdan faydalanılarak zenginleştirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite bünyesinde moodle sistemini kurmak,

b) Üniversite bünyesinde Öğrenme Yönetim Sistemini kurmak,

c) Tüm programlar için bilgi paketlerini hazırlamak ve internet sayfasına eklemek,

ç) Eğitime teknolojinin entegre edilmesi ile ilgili seminerler düzenlemek.

(5) Merkez, öğretim elemanı ve öğrenciler düzeyinde araştırmalar yapmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Belirli aralıklarla ihtiyaç analizi yapmak,

b) Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörleri araştırmak,

c) Öğretim üyelerinin Üniversiteye karşı tutumlarını araştırmak,

ç) Elde edilen sonuçları yönetim ile paylaşarak gerekiyorsa çözüm önerileri sunmak.

(6) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin niteliğini yükseltmek için Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ölçme ve değerlendirme hakkında seminerler düzenlemek,

b) Öğretim üyelerine sınav hazırlama ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti vermek,

c) Alternatif değerlendirme yöntemleri hakkında seminer ve çalıştaylar düzenlemek.

(7) Eğitim ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak için Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Çalışma alanları konusunda yayınlar yapmak,

b) Araştırma sonuçlarından yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar atanabilir.

Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Merkezin amacına uygun işleyişini denetlemek,

d) Dönem sonunda Rektöre çalışmalar ile ilgili rapor vermek,

e) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Planlanan çalışmalar ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını görüşmek ve karara bağlamak,

c) Danışma kurulunun önerilerinin gerçekleştirilmesi için kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Üniversite Senato veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.