7 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30233

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

b) Proje döngü yönetimi konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

c) Proje hazırlayan veya hazırlayabilecek öğretim elemanları, öğrenciler, üniversite birimleri ve üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ve teknik destek ihalelerine bireysel veya konsorsiyum ortağı olarak başvurmak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek üzere çeşitli düzeylerde işbirliği ilişkileri kurmak, ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeler geliştirmek ve yürütmek; işbirliği ilişkisi kurulan işletmelere Ar-Ge faaliyetleri tasarlama, iş geliştirme ve girişimcilik konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak.

g) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, Üniversitede yenilikçi ve girişimci faaliyetler planlamak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin eğitim ve danışmanlık alanlarındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını aramak. Bu teklif çağrılarına proje hazırlamak isteyebilecek akademik birimler veya öğretim elemanlarının desteğe ihtiyaç duyabileceği teknik konuları önceden tespit ederek gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmak, bilgilendirici materyaller hazırlamak.

2) Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin veya birimlerinin yürütücüsü olduğu projelere proje hazırlama, başvuru, revizyon, yürütme, raporlama, denetleme ve sonlandırma konusunda danışmanlık desteği vermek.

3) Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara proje döngü yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermek.

4) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje yazma konusunda teşvik etmek, proje yazma eğitimleri vermek.

5) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri üretmeye veya bu projelerde yer almaya teşvik etmek.

6) Üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları arasında yenilikçi proje fikirlerinin geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek.

7) Çeşitli kuruluşların proje teklif çağrılarına özel ve farklılaştırılmış proje döngü yönetimi eğitimleri vermek.

8) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

9) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

b) Merkezin tanıtım, bilgilendirme ve yayın alanlarındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını taramak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak.

2) Proje döngü yönetimi konusunda rehber yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak.

3) Proje teklif çağrılarının, etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulduğu, rehber niteliğinde kaynakların paylaşıma sunulduğu bir web sitesi yayınlamak.

4) Üniversitede yürütülen başarılı örnek projelere ilişkin broşür, kitap ve benzeri materyaller yayımlamak.

5) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür, bülten ve benzeri materyaller yayımlamak.

6) Üniversitenin yürütücü veya ortak olduğu projelerin sonuçlarının paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.

c) Merkezin proje geliştirme ve yönetimi alanındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversitede üretilen proje teklifi sayısının artması için, öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratıcı atölye çalışması, bilgilendirme semineri ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

2) Üniversitede üretilen çok disiplinli projeleri teşvik etmek amacıyla bir forum oluşturmak, ilgili öğretim elemanlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek.

3) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, öğrenci veya öğretim elemanlarına geri göndermek.

4) Üniversite birimlerinin yürütücü olarak başvurduğu, ortak veya iştirakçi olarak yer alacağı projelerin, sözleşme imzalanmadan önce metinlerini incelemek, Üniversitenin yasal ve mali yükümlülüklerini değerlendirmek ve ilgili birimlere bu konuda bilgi vermek.

5) Üniversitenin idari veya akademik birimleri tarafından sunulan çeşitli proje tekliflerinde, ilgili birimin talep etmesi durumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenmek.

6) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru sahibi olarak başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek.

7) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri büyük uluslararası kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylanması durumunda projeyi yürütmek; söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak ve çalışma grupları oluşturmak.

8) Fon kaynağı kuruluşlara proje izleme ve değerlendirme konularında hizmet vermek.

9) Ulusal ve uluslararası proje yürüten kuruluşlara; proje yazımı, başvuru ve revizyon süreçlerinin yönetimi, uygulama, izleme, denetim, raporlama ve sonlandırma gibi süreçlerin tamamında veya bir kısmında sözleşme karşılığı hizmet vermek.

10) Üniversitede yürütülen projelerde; gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimi konularında destek sağlamak.

11) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak.

12) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

ç) Merkezin işbirliği alanındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde kurulan işbirliği ilişkileri kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve yönetmek.

2) Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilişkileri kurmak, söz konusu kuruluşlarda proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasiteyi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklemek.

3) Üniversitede yürütülen projeler kapsamında üretilen bilgi ve tecrübelerin, proje sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması için etkinlikler düzenlemek.

4) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla sanayicilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar organize etmek; Üniversitenin Ar-Ge teknik alt yapı olanaklarının tanıtımını yapmak, sanayi kuruluşlarının bu imkânlardan faydalanabileceği iş birliği programları tasarlamak.

5) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkezler ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

d) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversitede geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.

3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak.

4) Proje hazırlayan ve yürüten öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve birimlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki önerilerini değerlendirmek.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve ihtiyaç duyulduğunda Üniversite dışındaki kamu kurumu temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve kabul edilen önerileri takip etmek.

b) Merkezin, üniversite-kamu-sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.

Birimler

MADDE 14 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.