7 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30233

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ç) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak.

b) Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak.

c) Kamu ve özel sektörce önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışma hizmeti sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.

d) Erasmus + Avrupa 7 nci Çerçeve, Mevlana, Farabi ve bu alandaki benzer eğitim programları projelerinin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

e) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

f) Bilim, kültür ve eğitim alanlarında ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle işbirliğinde bulunulan ülke vatandaşlarının birbirlerinin yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak.

g) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

ğ) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak.

h) Öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak; bu kapsamda yurt dışına gönderilecek olan ve gönderilen öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmek.

ı) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak.

i) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması ve yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

j) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını düzenlemek.

k) Üniversitede değişim programlarından yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

l) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek.

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi ile eşgüdüm içerisinde, uluslararası öğrenciler için tanıtım, oryantasyon ve izleme faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin ve çalışmaların yürütülüşünü ve işleyişini izler ve denetler.

c) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

f) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütür.

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunar.

h) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunar.

ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve görüşmek.

b) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek ve karar vermek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını belirleyerek, çalışma gruplarında görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörün onayına sunmak.

Birim, program koordinatörlüğü ve program rehberliği

MADDE 12 – (1) Merkez; amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla, Merkez bünyesinde, birim, program koordinatörlüğü veya program rehberliği şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Birimlerin ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.