6 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30232

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurulan Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,

b) Araştırma Birimi: Merkezde Faaliyet Gösteren laboratuvarı,

c) Birim Sorumlusu: Merkezde Kurulmuş Olan Araştırma Birimi Sorumlusunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez (YETEM): Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

g) Ür-Ge: Ürün Geliştirmeyi,

ğ) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

h) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yenilikçi teknolojiler Ar-Ge araştırma altyapısı oluşturmak, bunların yönetim ve organizasyonunu sağlamak.

b) Merkezin araştırma altyapısını ve imkânlarını, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde; yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara sunulmasını koordine etmek.

c) Özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları ile işbirliği içinde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek veya yürütülmesini koordine etmek.

ç) Merkez faaliyet alanı kapsamındaki konularda, disiplinler arası proje hazırlanması amaçlı çalışmalar yapmak.

d) Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi teknolojiler alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

e) Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği konusunda çalışmalar yapmak.

f) Özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yürütülen projelere destek vermek.

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda teknoloji geliştirme, uluslararası teknoloji transferi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkez bünyesinde bulunan tüm cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, donanım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, sarf malzemeleri temin etmek ve ihtiyaç duyulması durumunda, araştırma altyapısı, cihazların kullanımı, çalışma güvenliği gibi konularda eğitim programlarını düzenlemek ve organize etmek.

h) Yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle bilimsel, stratejik ve teknik konularda protokol, sözleşme ve/veya anlaşma ile düzenlenmiş işbirlikleri yapmak.

ı) Merkez faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayım yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.

i) Yüksek donanımlı araştırmacıların yetiştirilmesini desteklemek.

j) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin araştırma projeleri ve diğer bilimsel çalışmalarını desteklemek, öğrencilere staj ve iş yeri eğitimi imkânı sağlamak.

k) Üniversitenin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Yönetim Kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu Merkez ile ilgili her türlü sorumluluğa haizdir. Yönetim kurulu, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları, kurulacak araştırma birimleri sorumluları ile danışma kurulu tarafından seçilmiş iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.

(3) Yönetim Kurulu Müdür, yokluğunda müdür yardımcısının başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1)Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedeflerini, danışma kurulunun önerilerini de dikkate alarak belirlemek ve insan kaynağı planlamasını yapmak.

b) Merkez imkânlarının paydaşlar tarafından kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Merkezin stratejik hedefleriyle uyumlu olacak şekilde yıllık performans göstergelerini belirlemek.

ç) Danışma kurulu önerilerini de dikkate alarak Merkezin yıllık eylem planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.

e) İhtiyaca göre yeni yatırım planları hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Gerekli görülmesi halinde merkezin faaliyetlerini iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere araştırma birimi kurulmasına karar vermek ve bu kararı Rektöre sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 9 – (1) Danışma kurulu; Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak; daha önce Merkezde görev yapmış merkez müdürleri ile Kalkınma Ajansından, Ticaret ve Sanayi Odasından, KOSGEB’den, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünden, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden, Teknokentten, Isparta Belediyesinden birer temsilci, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Ar-Ge veya Ür-Ge konusundan temayüz etmiş iki sanayici, fakülte dekanları (veya fakülte dekanlarının görevlendireceği bir öğretim üyesi) ve KÜSİ il temsilcisinden oluşur.

Danışma kurulunun görevleri ve toplanması

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planı ile ilgili önerilerde bulunmak.

b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve raporlamak.

c) Yönetim kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

(2) Danışma kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az 1 defa toplanır.

Müdür

MADDE 11 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezde faaliyet gösteren araştırma birimlerinin çalışma alanlarından herhangi birinde çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyesi unvanına sahip üniversite personeli arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür son kez olmak üzere bir defa daha görevlendirilebilir. Müdür en çok üç yıl için en fazla üç yardımcıyı Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve Merkez araştırma birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, Merkezi her düzeyde temsil etmek.

b) Merkez ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte yönetim kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

c) Merkez faaliyetlerini stratejik hedef ve eylem planına uygun şekilde yürütmek.

ç) Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

d) Merkezde yürütülen proje ve faaliyetleri araştırma birimi sorumluları aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

e) Merkez bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu Yönetim Kurulu onayına sunmak.

f) Merkezin ulusal/uluslararası proje süreçlerini yürütmek ve Yönetim Kuruluna raporlamak.

g) Merkez imkanları ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak.

ğ) Gerektiğinde kurulları toplantıya çağırmak.

h) Merkez binasındaki fiziki mekânların kullanım amacına uygun olarak planlanmasını ve kullanılmasını sağlamak.

ı) Araştırma birimlerine, ilgili araştırma biriminin çalışma alanında çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri arasından, birim sorumlusu görevlendirilmesini sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür, Merkez ve bağlı araştırma birimlerinin araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında, Merkezde gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından kurum içinden veya dışından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ilgili biriminde kullanılmak üzere demirbaş listesine kayıt yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.