5 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30231

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/2016 tarihli ve 29707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Asgari %30 ya da %100 yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde/programlarda okumaya hak kazanan ancak yabancı dil hazırlık öğrenimini bir akademik yılda tamamlayamamış öğrenciler aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) Bu öğrenciler istedikleri takdirde yabancı dil hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler için 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

b) Bu öğrenciler, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirebilirler. Bu durumda, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşulları sağlamaları gerekir.

c) Bu öğrenciler kendi istekleri üzerine; kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilebilir.

(3) Öğretim dili Türkçe olup hazırlık öğrenimine isteğe bağlı devam eden bölüm/program öğrencileri birinci akademik yılın sonunda başarılı olamasalar bile kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programlarına devam edebilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2016

29707

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/2/2017

29966