5 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30231

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile yabancı dilde hazırlık programında uygulanan kayıt, sınav ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesindeki birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programları, yan dal ve çift ana dal ile yabancı dilde hazırlık programında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS)’ni,

b) Başkan: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

c) Bölüm Başkanı: Kapadokya Üniversitesi fakülte/meslek yüksekokulu bölüm başkanını,

ç) Diploma Eki-DE: (Diploma Supplement-DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

d) Fakülte: Kapadokya Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Meslek Yüksekokulu: Kapadokya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunu,

ğ) Mütevelli Heyet: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanını,

ı) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zamanı,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

m) Yüksekokul: Kapadokya Üniversitesine bağlı Yüksekokulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen bir yıl hariç, Üniversitedeki önlisans programlarının normal süresi iki, lisans programlarının normal süresi dört, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi beş yıldır.

(2) Azami süre, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programını azami dört yıl, lisans programını azami yedi yıl lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programlarında dokuz yıldır. Azami süre içinde öğrenimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyetin belirleyeceği öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu öğrenciler ile ilgili işlemler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Ders muafiyeti, kredi transferleri ve belirlenen öğretim programı dışında alınan dersler ile belirlenen öğretim süreleri kısaltılabilir. Ancak Üniversitedeki öğrenimin süresi bir yıldan daha az olamaz.

(4) Öğrencilerin, kayıt dondurduğu süreler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dahildir.

(5) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile en fazla üç dönemden oluşur ve bu süre yüz kırk günden az olamaz. Bölüm ve programların akademik takvimlerinin dönemlik, yıllık veya düzensiz aralıklı eğitim esaslarından hangisiyle yürütüleceğine, dönemlik eğitim esası ile faaliyet gösteren programlarda dönem sayısı ve dönem sürelerine Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda Üniversite Senatosunun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

(2) Kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik takvim, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabi olurlar. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler ve normal eğitim süresinin dışındaki öğrenciler katıldıkları derslerin yerel kredisi esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapmayan öğrencinin ilgili akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Üniversitenin bölüm ve programlarında öğretim dili Türkçedir. Bazı programlar ise Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde yürütülebilir. Öğretim dili Türkçe dışında olan programların hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğretim programı

MADDE 9 – (1) Öğretim süresince izlenecek ders programları, stajlar ve benzeri uygulamalar ilgili bölüm kurullarının önerisi doğrultusunda ilgili kurul tarafından karara bağlanır. Derslerin dönemlere göre dağılımı ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler, eğitim-öğretim yılı başlamadan Senato onayı ile sonuçlanır.

Dersler

MADDE 10 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

a) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölüm ve programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.

b) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm ve program için belirlenmiş seçmeli ders gruplarından bölüm tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda ders seçmek zorundadırlar.

c) Öğrenciler, ilgili akademik dönemde açılan ve seçilmesi zorunlu olmayan dersler arasından bu Yönetmelikte belirlenen kredi yükleri doğrultusunda ve akademik danışmanlarının onayı ile istedikleri dersi alabilirler. Öğrencinin seçilmesi zorunlu olmayan seçmeli ders kapsamında fazladan aldığı dersler öğrencinin talebi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile transkriptinden (not döküm belgesinden) silinebilir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir.

Stajlar

MADDE 11 – (1) Staj uygulamasının hangi programlarda yapılacağı, uygulama biçimi ve değerlendirilmesi ilgili bölüm kurulunun önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 12 – (1) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Derslerin AKTS kredisi, sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zaman dikkate alınarak belirlenir.

(3) Öğrencilerin not ortalamaları hesaplanırken hangi kredi değerinin kullanılacağına Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.

Ders yükü

MADDE 13 – (1) Öğretim programında yer alan derslerin kredi toplamı o dönem için öğrencinin normal ders yükünü gösterir. Bir dönemde alınacak azami ders yükü, normal ders yükününün %50 fazlasıdır. Azami ders yüküne zorunlu dersler, seçmeli dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil, mesleki yabancı dil, beden eğitimi ve güzel sanatlar dersleri ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.

Devam zorunluluğu, mazeret durumu ve ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu öğretim programında belirlenmemiş ise teorik derslerde toplam ders saatinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise %80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem/yılsonu sınavlarına giremez ve harf notu olarak “FZ” alırlar. Söz konusu öğrenciler dersi tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadır. Programda ders değişikliği halinde de yeni derse devam etmeleri gerekir. Öğrencilerin devam durumları dersin ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde söz konusu sınavlar için mazeret sınavı hakkı elde ederler.

(4) Dönem/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan öğrenci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan dersin devam mecburiyetini yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi tekrar aldığında dersin dönem/yıl içi etkinliklerine devam etmek zorunda değildir. Bu durum programda ders değişikliği halinde de geçerlidir. Ancak, sınav takvimi uyarınca gerçekleştirilecek olan sınav ve sınav yerine geçen çalışmalara katılmak zorundadır.

Öğretim programı dışındaki faaliyetler

MADDE 15 – (1) Öğretim programlarının dışında, ilgili kurulun belirleyeceği esaslar dâhilinde öğrencilerin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek faaliyetler planlanır ve yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversiteye;

a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yaptırma hakkı elde edenler,

b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı uyruklular,

c) İlgili mevzuat hükümlerince yatay geçiş hakkı kazananlar,

ç) Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre kabul hakkı kazananlar,

d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kabul edilir.

Kesin kayıt

MADDE 17 – (1) 16 ncı madde uyarınca kayıt olma hakkı elde etmiş olanlar ve ilgili mevzuat ve/veya Yükseköğretim Kurumu tarafından alınmış kararlar uyarınca kayıt yaptırmasına engel teşkil edecek bir durumu olmayanlar Üniversiteye kayıt yaptırabilirler. Mazereti bulunan adaylar, kesin kaydını resmi vekâlet vererek bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilir.

(2) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esasları ilan eder ve kayıt işlemlerini yürütür.

(3) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm veya program başkanlığınca, programın öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın atanmadığı bölüm veya programın başkanı söz konusu bölümün veya programda kayıtlı öğrencilerin doğal akademik danışmanıdır.

(2) Akademik danışman öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, akademik danışmanlarının onayını alarak, her dönemin başında, alacakları derslere kayıt yaptırır. Akademik danışman gerektiğinde öğretim elemanlarından öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.

Yatay geçişler

MADDE 19 – (1) Başka yükseköğretim kurumundan Üniversiteye veya Üniversitenin bir programından başka bir programına yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Belirlenen kontenjan ve esaslar uyarınca yatay geçiş başvurularının kabulüne ve yatay geçiş yapanların ders intibaklarına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Değişim programı

MADDE 20 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı değerlendirme sistemi

MADDE 21 – (1) Derslerin dönem içi ve dönem sonu değerlendirmesinde uygulanacak değerlendirme esasları dersi verecek öğretim elemanının önerisi doğrultusunda ilgili Kurul tarafından karara bağlanır. İlgili Kurul derslerin ölçme değerlendirme esaslarını belirlerken sınavların katkı düzeylerinin yanı sıra sınavlara girmek için gerekli başarı ve devam koşullarını da düzenleyebilir.

(2) Akademik dönemde planlanmış dönem içi ve dönem sonu sınavlar haricinde aşağıdaki sınavlar yapılır. Bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

a) Bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavına girmek için gerekli olan koşulları yerine getirmiş olmasına rağmen dönem sonu sınavına giremeyen veya başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı ve bütünleme sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) Mazeret sınavı: Geçerli bir neden ile ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Öğrencilerin mazeret sınavı hakkından faydalanabilmeleri için mazeretlerinin sona ermesini takip eden yedi iş günü içinde Fakülte veya Yüksekokula yazılı başvuru yapmaları gerekir.

c) Ek sınav: 2547 sayılı Kanun ile belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrencilere talep etmeleri halinde başarısız oldukları dersin dönemine bakılmaksızın ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süresini doldurmadıkları halde, devamlarını tamamlamış olmak şartıyla mezun olmak için başarısız en çok üç dersi kalan öğrencilere talep etmeleri halinde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile azami süreyi doldurmadan sınav hakkı verilebilir. Normal öğretim süresinin sonunda başarısız dersi olmadığı halde bu Yönetmelikte belirlenen asgarî not ortalaması şartını sağlayamayan öğrenciler ilgili akademik yılın ek sınav döneminde üç dersi geçmemek üzere koşullu başarılı oldukları derslerden ek sınav talep edebilirler.

ç) Muafiyet sınavı: Yönetim Kurulu kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı açılır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için katsayıları, 100 puan üzerinden karşılıkları ve başarı durumu aşağıda gösterilen harf notlarından biri dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a)

Puan                 Ders Notu              Katsayı             Başarı Durumu

90-100                   AA                       4,0                      Başarılı

85-89                     BA                       3,5                      Başarılı

75-84                     BB                       3,0                      Başarılı

70-74                     CB                       2,5                      Başarılı

60-69                     CC                       2,0                      Başarılı

55-59                     DC                       1,5                Koşullu Başarılı

45-54                     DD                       1,0                Koşullu Başarılı

40-44                     FD                       0,5                     Başarısız

00-39                      FF                       0,0                     Başarısız

0                             FZ                       0,0                     Devamsız

(2) Bir dersten “DC” ve “DD” notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Senato kararı ile bazı dersler için “DC” ve “DD” ders notları not ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılabilir. Söz konusu derslerden “DD” veya “DC” notu almış olan öğrenciler bu dersleri “FD” ve “FF” notu almış gibi tekrar almakla yükümlüdürler.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan notların dışında aşağıdaki tanımlamalar da kullanılır:

a) “TR” tanımlaması: İlgili Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olduğu halde başarı notu karşılığı bir not ile ifade edilmemiş derslerin tanımlamasında kullanılır. “TR” ile tanımlanmış ders, not ortalaması hesaplarına dahil edilmez fakat öğrencinin transkriptinde yer alır ve toplam kredi hesabına dahil olur.

b) “G” tanımlaması: Ortalamaya dahil edilmeyen, ölçme değerlendirme yöntemi bir sınava veya belirli sorumlulukların yerine getirilmesine dayanan ders, uygulama, proje, staj, etkinlik ve benzeri faaliyetlerin tamamlandığını göstermek için “G” tanımlaması kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek faaliyetlerin hangileri olduğuna ve kredi değerlerine ilgili kurul tarafından karar verilir.

c) “S” tanımlaması: Geçerli mazeret nedeniyle, gereken çalışmaların tamamlanamaması durumunda dersin sorumlusunun talebi, bölüm veya program başkanının onayı ile verilir. Bir sonraki dönemin ders ekleme-bırakma tarihi sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin notu “FF” olarak verilir.

(4) Dönem sonu harf notu belirlenirken mutlak not sistemi ve bağıl not sistemi olmak üzere iki farklı sistem kullanılır.

a) Mutlak not sistemi, öğrencinin dönem sonu ham başarı puanının çevrilmesini ifade eder.

b) Bağıl not sisteminin hangi dersler için kullanılacağı ve sistemle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Ham başarı puanını oluşturacak değerlendirmelerin oranları Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Kendine ait eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği bulunan bölüm, program ve derslerde söz konusu yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir değerlendirme sonucuna veya dönem sonu mutlak notuna, ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme işlemi ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Öğrenciler başarı harf notlarına itiraz edemezler.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Dönem not ortalaması bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin kredi değerleri ile başarı katsayılarının çarpımı ile elde edilen değerinin, o dönemde alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması öğrencinin almış olduğu derslerin kredi değerleri ile katsayılarının çarpımından elde edilen değerinin, alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen derslerden alınan en yüksek not dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 25 – (1) Öğrenim süresince disiplin cezası almamış ve not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler “yüksek onur” öğrencisi, not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler “onur öğrencisi” olarak kabul edilir ve bu öğrenciler için mezuniyetlerini takiben ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından onur belgesi düzenlenir.

Ders alma

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o dönem içinde alacağı dersler, akademik danışmanın onayı ile kesinleşmiş olur. Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan, ancak mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme süresi içinde, bu Yönetmelikte belirlenen azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla öğretim programı çerçevesinde ders alabilir, aldıkları dersi değiştirebilir veya sildirebilirler.

(3) Eğitim-öğretim programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, ilgili kurul kararı ile belirlenmiş intibak programı doğrultusunda ders alırlar. İlgili Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(5) Genel not ortalamaları 2.00 ve daha yukarı olan öğrenciler, azami ders yükü sınırlarını aşmamak kaydıyla ve program başkanının onayı ile öğretim programında belirlenmiş derslerin dışında da ders alabilirler.

(6) Genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılmaz. Ancak kendi istekleri, danışmanın önerisi ve bölüm veya program başkanının onayı ile ders yükü azaltılabilir. Bu durumda öğrenci en az iki ders almak zorundadır.

(7) Genel not ortalamaları 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler.

(8) Genel not ortalamaları 1.00’ın altında olan öğrenciler azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.

(9) Öğretim programında belirtilen döneminden farklı bir dönemde açılan dersler açıldığı dönemin ders yüküne dahil edilir.

(10) Öğrenciler, “DD” ve “DC” notu aldıkları derslerden bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerince başarılı kabul edilmiş olsalar dahi not ortalamalarını yükseltmek amacıyla söz konusu dersleri tekrar alabilirler. Bu gibi durumlarda öğrencinin almış olduğu en yüksek not başarı notu olarak kabul edilir.

Burslar

MADDE 27 – (1) Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak bölüm ve programlara burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili diğer hususlar, Senato tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 28 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli nedenlerle, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en az bir dönem, en çok bir yıl dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir.

Kimlik kartı

MADDE 30 – (1) 17 nci maddeye göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik verilir. Bu kimlik en çok bir yıl geçerli olur.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların, ilişiğinin kesilmesini yazılı olarak talep edenlerin ve yatay geçiş yapanların Üniversiteden ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak ve öğrencinin talep etmesi halinde Üniversitede aldığı dersleri ve not durumlarını gösterir bir belge verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş başvurusunun kabul edildiğine dair gönderilen yazı ile ilişiği kesilen öğrenciye ait dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun talebi üzerine birer kopyası öğrenci dosyasında saklanmak koşulu ile yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Özel öğrenci

MADDE 32 – (1) Üniversiteye bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izlemelerine izin verilen öğrenciler, özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir dönem için başvuruları, ilgili bölüm veya programın görüşü alınarak ilgili Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri izlemelerine izin verildiği belirtilir.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden Üniversiteye merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olup kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları dersleri Yönetim Kurulu kararı ile transfer ettirebilirler.

Yaz öğretimi

MADDE 33 – (1) Yaz öğretimi, Senatonun kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Uzaktan öğretim

MADDE 34 – (1) Üniversitede eğitim, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda kısmen veya tamamen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Yan dal ve çift ana dal

MADDE 35 – (1) Üniversitede yan dal veya çift ana dal eğitimi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülür.

Mezuniyet

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, ön lisans eğitiminde en az 120 AKTS, lisans eğitiminde 240 AKTS, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans eğitiminde 330 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Üniversite Fakülte veya Yüksekokullarının eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencilerin ilgili Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetlerine karar verilir ve ilgili mevzuat hükümlerine göre diplomaları hazırlanır.

Diploma

MADDE 37 – (1) Diplomalarda T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası, mezuniyet dönemi ve öğrencilerin Üniversiteden mezun oldukları bölüm veya programların ismi belirtilir.

(2) Ön lisans, lisans diploması ve lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans diploması bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

(3) Çift ana dal programlarını başarı ile bitirip iki lisans veya ön lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki programın lisans veya ön lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanmış diploma eki ücretsiz ve talep edilmeksizin verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Mütevelli Heyet, Senato ve İlgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.