5 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30231

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 173 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Mütevelli Heyet: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Mütevelli Heyet Koordinatörü: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Koordinatörünü,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

f) Vakıf/Kurucu Vakıf: İlke Eğitim ve Sağlık Vakfını,

g) Yönetim Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve atanması devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek olarak mütevelli heyeti tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

(2) Üniversite yönetimi, gerekli gördüğü akademik ve idari birim, koordinatörlük, kurul ve komisyonlar oluşturabilir; danışman, uzman ve müşavir görevlendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli heyet

MADDE 6 – (1) Mütevelli heyet, Üniversitenin en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyet, Vakıf yönetim organı tarafından ilgili mevzuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi kişiden oluşur. Rektör mütevelli heyetin tabii üyesi olup başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz.

(2) Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli heyet üye sayısı ilgili mevzuatta belirtilen sayının altına düştüğünde Vakıf yönetim organı tarafından, en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçilir. Vakıf yönetim organı başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları mütevelli heyet üyeliğine seçilemez.

(3) Seçilen mütevelli heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(4) Mütevelli heyet üyeliği fahridir. Vakıf yönetim organı kararı ile mütevelli heyeti üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Mütevelli heyet yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Kararlar, mütevelli heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu belirleyicidir. Mütevelli heyet beş üyenin yazılı isteği ve/veya başkanın çağrısı ile toplanır. Mütevelli heyet toplantılarının koordinasyon, sekretarya ve raportörlüğünü mütevelli heyet koordinatörü yürütür. Mütevelli heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(6) Mütevelli heyetteki her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir mütevelli heyet üyesinin görev süresi bitmeden görevden alınabilmesi için Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının öneri lehinde oy vermesi gerekir.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Senato tarafından hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak; Üniversite organlarınca hazırlanan iç işleyişe ilişkin düzenleyici işlemler hakkında karar vermek.

c) Rektörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere teklif etmek ve görevden alınmasını aynı usulle teklif etmek.

ç) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak senato önerilerini karara bağlamak.

d) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

e) Mütevelli heyetinin teklifi, kurucu vakfın onayı ile mütevelli heyet koordinatörünü görevlendirmek ve çalışmasına ilişkin esasları belirlemek.

f) Üniversite bütçesini onaylamak ve uygulamaları izlemek.

g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek.

ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek.

h) Her akademik yıl Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını belirleyerek Yükseköğretim Kuruluna önermek.

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli heyet, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkana, görevlendirilecek mütevelli heyet koordinatörüne ve Üniversite yöneticilerine devredebilir.

Mütevelli Heyet Başkanı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Mütevelli heyet üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçilir. Başkan, üyeler arasından bir başkan vekili atar. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süreleri biten Başkan ve başkan vekili yeniden görevlendirilebilir. Başkanın, görev başında olmadığı sürelerde başkan vekili kendisine vekâlet eder.

(2) Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisi olup mütevelli heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle mütevelli heyet koordinatörüne ve Üniversite yöneticilerine devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat

Rektör ve görevleri

MADDE 9 – (1) Rektör, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre atanır. Süresi dolan rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli heyet, yeni rektör seçilinceye kadar eski rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir. Görevin vekâleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınır. Vekâlet süresi altı aydan çok olamaz.

(2) Rektör, kanun ve yönetmelikler ile verilen yetkiler ile mütevelli heyetin verdiği yetkileri kullanır ve görevleri yapar. Rektör, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde dekan, yüksekokul müdürleri ve enstitü müdürlerine devredebilir.

(3) Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında mütevelli heyete karşı sorumludur ve mütevelli heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere Üniversitenin tam zamanlı profesörleri arasından en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak rektörün önerisi üzerine mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

Senato ve görevleri

MADDE 11 – (1) Üniversite senatosu, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır.

(2) Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörü Üniversite genel sekreteridir.

(3) Senato, 2547 sayılı Kanunla Devlet yükseköğretim kurumlarındaki üniversite senatolarına verilen görevleri yerine getirir; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar verir; mütevelli heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirir ve verilen diğer görevleri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlar, rektöre bağlı enstitü müdürleri ve senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite genel sekreteri yapar.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite yönetimiyle ilgili rektörün getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve mütevelli heyetine sunmak.

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer birim organlarının yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekanlar, dekan yardımcıları, enstitü müdürleri ve yüksekokul müdürleri

MADDE 13 – (1) Rektör; Üniversitenin içinden veya dışından profesör unvanına sahip kişiler arasından belirlediği dekan adayını mütevelli heyete önerir. Aday, uygun görülmesi halinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra mütevelli heyeti tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan yardımcıları, ihtiyaç duyulması halinde ilgili fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi dekanın önerisi, rektörün onayı ile mütevelli heyeti tarafından en çok üç yıl için atanır ve gerektiğinde aynı usulle görevden alınır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz.

(3) Enstitü müdürleri, rektörün önerisi üzerine üç yıl süre ile mütevelli heyet tarafından atanır. Görev süresi dolan enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Yüksekokul müdürleri, rektörün önerisi üzerine üç yıl süre ile mütevelli heyet tarafından atanır. Görev süresi dolan yüksekokul müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(5) Dekanlar, enstitü müdürleri ve yüksekokul müdürleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları

MADDE 14 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kurulur ve ilgili kanunda tanımlanan görevleri yürütür.

Bölüm başkanı

MADDE 15 – (1) Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulması halinde, bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanın önerisi, rektörün onayı ile mütevelli heyeti tarafından; yüksekokullarda öğretim elemanları arasından müdürün önerisi rektörün onayı ile mütevelli heyeti tarafından üç yıl için atanır.

(2) Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim elemanlarından birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 16 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur. Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar mütevelli heyet tarafından belirlenir.

(2) Öğretim elemanları en az bir yıl süre için rektörün önerisi ile mütevelli heyeti tarafından atanır. Atama süreleri ilgili mevzuat uyarınca mütevelli heyet tarafından belirlenir. Sürelerinin bitiminde en az üç ay önce ilgililere aksi bildirilmediği takdirde atanma süreleri her defasında birer yıl uzatılmış sayılır.

(3) Öğretim görevlileri ve okutmanlar ile kısmi statüde olan öğretim elemanlarının görev süreleri bir yıl ile sınırlı olup bu sürelerin sonunda görevleri sona erer. Bunların aynı süreler için yeniden atanmaları mümkündür.

(4) Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri mütevelli heyet tarafından belirlenir.

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 17 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar mütevelli heyet tarafından belirlenir.

İzinler

MADDE 18 – (1) Üniversitede eğitim ve araştırma yıl boyunca sürekli olduğundan, akademik ve idari personel eğitim ve araştırmaları aksatmayacak şekilde, 28/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dahilinde ücretli izin kullanırlar.

(2) İlgili dekan, enstitü müdürü ve yüksekokul müdürünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile öğretim elemanlarına araştırma, inceleme ve eğitim amacıyla idari izin kullandırılabilir. Bu şekilde verilecek izinler ücretli izinden düşülmez ve bu süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında dönem sonunda rektörlüğe rapor verilir.

(3) Rektör yardımcılarının, dekanların, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin izinleri rektör, rektörün izinleri mütevelli heyet başkanı tarafından verilir.

Disiplin ve ceza işleri

MADDE 19 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin ve ceza işleri için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ve 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği; öğrenciler için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Teşkilat

Genel sekreterlik

MADDE 20 – (1) Genel sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Üniversite idari teşkilatının başı olan genel sekreter; idari teşkilatın çalışmasından sorumludur. Genel sekreter mütevelli heyet tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(3) Genel sekreter yardımcıları ihtiyaç duyulması halinde genel sekreterin önerisi ve mütevelli heyet onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(4) Üniversitedeki idari personel ve bunların çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde genel sekreter tarafından düzenlenir ve mütevelli heyet onayı ile uygulamaya konulur.

Üniversite idari teşkilatı

MADDE 21 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı genel sekreterin önerisi ve mütevelli heyetin onayı ile oluşturulur. İdari teşkilatın çalışma usul ve esasları mütevelli heyet tarafından belirlenir.

(2) Üniversitede görevli idari personel genel sekreterin önerisi ve mütevelli heyetin onayı ile atanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kalite Güvence Sistemi

Kalite Komisyonu

MADDE 22 – (1) Kalite Komisyonu, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda oluşturulur; Üniversitede uygulanacak iç ve dış kalite güvence sistemini kurar, işletir ve iç-dış değerlendirme sürecinin yürütülmesini sağlar.

Stratejik plan hazırlama kurulu

MADDE 23 – (1) Stratejik amaçların ve bunlara uygun hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi, belirlenen faaliyetlerin izlenmesi, faaliyetlerin gerçekleşme durumuna göre stratejik planda revizyon yapılması görevlerini yürütmek üzere senato tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda stratejik plan hazırlama kurulu kurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 24 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça geliri Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen gelirler.

b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

c) Üniversitenin yatırımlarından, işletme faaliyetlerinden, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı projelerden elde edilecek gelirler.

ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerden, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan yapılacak yardımlar.

e) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.

f) Bağışlar ve vasiyetler.

g) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.

ğ) Yayın ve satış gelirleri.

h) Diğer gelirlerdir.

Kaynakların kullanımı

MADDE 25 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ve gerekli diğer faaliyetler için ayrılan kaynakları mütevelli heyet tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde kullanılır.

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin varlıklara devredilmemesi

MADDE 26 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulmuş bulunan Üniversitenin, her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve hiçbir surette vakıf memalikine veya hesaplarına geçici olarak dahi intikal edemez.

(2) Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversite tüzel kişiliği adına tescil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.