1 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30227

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/2)

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvele aşağıdaki yeni kurulan ilçeler eklenmiştir.

 

“İLİ                           İLÇESİ                SINIFI

ARTVİN                   Kemalpaşa                  4

AKSARAY               Sultanhanı                 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.