1 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30227

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, ülke şartlarına uygun araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, en yeni teknolojileri takip etmek, Türkiye şartlarına adaptasyonunu sağlamak, en modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda, her türlü lif, iplik, kumaş ve koruyucu giysiler de dâhil olmak üzere her türlü giysinin fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerinin test ve analizlerini TSE, ISO, DIN, ASTM gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek, tekstil ve konfeksiyon sektörüne araştırma, yayın, eğitim, danışmanlık, proje, analiz, üretim gibi hizmetler vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma laboratuvarları, araştırma uygulama merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

b) Tekstil ve konfeksiyon alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, yaptırmak; bunları teşvik ve koordine etmek,

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, panel gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, bu toplantılara katılmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak gerektiğinde bu programları tamamlayanlara katılım belgeleri vermek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel teşebbüs kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine üretim ve işletmede karşılaşılan sorunlarla ilgili etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

e) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çaba göstermek,

f) Araştırma alanına ilişkin konularda bilgisini artırmak, uluslararası toplantılara tebliğli olarak katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek araştırıcılara olanaklar ölçüsünde destek vermek, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak,

g) Merkezde yapılan test ve analizlerin akreditasyon belgesini almak ve kapsam genişletme çalışmalarını yapmak,

ğ) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin, amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden sorumlu kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışında ilgili araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği sağlamak,

ç) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve görevlendirilmeleri ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörlüğün onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkezin, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen bir veya iki yardımcısı bulunur. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman,  müdür yardımcılarından birini, onlar da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini ve/veya Merkezde görevli öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdürün süresinin bitmesi ile sona erer.

Müdür yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; 4 üyesi Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından olmak üzere, Müdür tarafından önerilerek, Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Müdürün vereceği karar esas alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, araştırma ve yayın konularında yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek isteklerini var olan olanaklara göre karara bağlamak,

c) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı üzerine, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite içinden ve dışından kişilerin katıldığı Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu en fazla 7 kişiden oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Destek hizmetleri

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü makine, alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.