31 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30226

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci alınıp alınmaması ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler dâhil, alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, programlara göre ABD/ASD akademik kurulunun önerileri dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yurt dışından kabul edilecek adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ABD/ASD’de YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların; ABD/ASD’de YÖK tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları,

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ABD/ASD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın en az 55 olması,

şartları aranır.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak ABD/ASD intibak komisyonunun görüşü alınır ve başvurdukları lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Üniversiteye yerleşen Türkçe yeterliği olmayan yurt dışından kabul edilen öğrencilerin Türkiye’deki Türkçe öğretim merkezleri veya yurt dışındaki şubelerinden Türkçe yeterlik belgesi almaları istenir. Ancak Türk ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Öğrenciler Türkçe yeterlik belgesini teslim ettikten sonra lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilir. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara bir yıl süre verilir. Bir yıl içerisinde yeterliği sağlayamayan adaylara bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda yeterliği sağlayamayan adayların öğrencilik hakkı sona erer.

(5) Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler, ABD/ASD başkanlığının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların ibraz ettikleri diploma ve transkripte göre mezun oldukları yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı, almış oldukları lisans veya yüksek lisans eğitiminin başvurdukları program için denkliğin olup olmadığı konusunda YÖK Başkanlığından görüş alınır. Söz konusu görüşte yeterli bulunduğu belirtilen adayların başvuruları kabul edilir. Başvuran adaylardan denklik belgesi istenmez.

(7) Yurt dışından kabul edilecek adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların ise diplomaları iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenciler, sadece ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ABD/ASD intibak komisyonunca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, ilgili dönemde boş kayıt yaparak kayıt yenilemek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi halinde, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrencinin talebi ve ABD başkanının uygun görüşü, öğrencinin talebi olmaması durumunda ABD başkanının talebi doğrultusunda, Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrencinin talebi veya ABD/ASD başkanının talebi doğrultusunda öğrencinin danışmanı EYK tarafından değiştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde her yıl bir sonraki eğitim-öğretim yılı için mayıs ayı sonuna kadar, ilgili eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kasım ayının sonuna kadar, Sosyal Bilimler Enstitünde anabilim dalı ders havuzuna ilave edilecek (ilk kez açılacak) dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte güz yarıyılı için mayıs ayı sonuna kadar; bahar yarıyılı için de kasım ayı sonuna kadar ABD/ASD akademik kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygulama ders saati, üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ABD/ASD akademik kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonunda final sınavına mazereti nedeniyle girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Final ve bütünleme sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ABD/ASD başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir. Yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar, final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, beş iş günü içinde bu mazeretlerini enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav tarihi belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin ve seçmeli/zorunlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonundaki EYK karar tarihidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar. Öneri, Sosyal Bilimler Enstitüsünde ABD/ASD akademik kurulu kararı ile ABD/ASD başkanlığınca, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ABD/ASD’nin teklifi ile enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de öğrencinin ve danışmanının önerisi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde ABD/ASD’nin akademik kurulunun, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Bu durumda öğrenci, tez çalışması konusu değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(14) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(10) Tez/eser çalışması savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez/eser çalışması savunmasından vazgeçmiş sayılır, tez/eser çalışması hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2016

29902